فولاد زنگ نزن رسوب‌سخت 17/7PH بروز رسانی: شنبه 12 اسفند 1402
کد کالا آلیاژ شرح کالا گرید استاندارد شکل سایز و ابعاد کشور کارخانه وزن واحد واحد قیمت
(تومان/کیلوگرم)
زمان ارسال
SS544 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 50 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 50×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS535 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 15 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 15×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS552 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 90 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 90×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS551 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 85 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 85×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS550 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 80 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 80×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS549 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 75 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 75×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS548 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 70 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 70×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS547 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 65 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 65×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS554 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 100 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 100×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS545 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 55 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 55×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS555 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 110 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 110×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS543 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 45 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 45×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS542 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 40 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 40×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS541 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 35 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 35×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS540 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 30 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 30×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS539 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 25 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 25×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS538 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 22 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 22×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS537 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 20 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 20×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS536 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 18 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 18×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS546 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 60 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 60×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS564 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 200 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 200×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS573 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 380 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 380×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS572 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 360 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 360×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS571 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 340 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 340×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS570 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 320 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 320×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS569 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 300 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 300×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS568 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 280 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 280×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS567 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 260 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 260×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS553 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 95 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 95×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS565 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 220 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 220×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS574 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 400 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 400×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS563 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 190 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 190×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS562 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 180 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 180×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS561 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 170 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 170×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS560 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 160 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 160×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS559 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 150 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 150×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS558 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 140 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 140×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS557 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 130 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 130×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS556 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 120 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 120×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
SS566 استیل میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 240 میلیمتر 1.4542 1.4542 میلگرد 240×6000 هند و ایتالیا Ambica/Cogne کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار

فولاد رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

فولاد زنگ نزنPH 7-17 یک فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده است که استحکام و سختی بالا، خواص خستگی عالی، مقاومت در برابر خوردگی ، شکل‌پذیری خوب و حداقل اعوجاج بر اثر عملیات حرارتی از ویژگی‌های بارز این گرید است. این آلیاژ دارای خواص منحصر به فردی است که آن را برای کاربردهای هوا فضا مناسب می‌سازد. همچنین استفاده از این آلیاژ برای کاربردهای رایج است که نیاز به استحکام بالا و مقاومت به خوردگی خوب مطرح باشد.
 

ترکيب شيميايی  فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

 
Iron
Fe
Balance
Chromium
Cr
16/00-18/00
Nickel
Ni
6/50-7/75
Aluminium
Al
0/75-1/50
Manganese
Mn
1/00
Silicon
Si
1/00
Carbon
C
0/09
Phosphorus
P
0/04
Sulfur
S
0/03

خواص مکانيکی فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

 
سختي (HB) مدول الاستيک (GPa) درصد تغيير طول در 50 ميلي‌متر (2 اينچ) استحکام تسليم (MPa) استحکام کششي (MPa)
350 204 6 965 1170

خواص فیزیکی فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH


چگالی فولاد 17/7PH (g/cm3) مقاومت الکتریکی (m.Ωn) نقطه ذوب (ºC) (J/Kg.K) ظرفیت گرمایی ویژه
7/80 830 1470 460

خواص خوردگی فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 


مقاومت در برابر خوردگی این فولاد در تمام شرایط عملیات حرارتی شده، مانند سایر انواع فولادهای زنگ نزن به این صورت است که در برخی از محیط‌ها، خوردگی سطحی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، در محیط دریایی، این فولاد پس از دوره‌های کوتاه مدت نشانه‌هایی از زنگ زدگی را نشان می‌دهد. با این حال، پس از قرار گرفتن در معرض این محیط برای مدت یک یا دو سال، مقدار زنگ زدگی کمی بیشتر از آنچه که در شش ماه وجود داشت، خواهد بود. مشابه تمام فولادهای رسوب سخت شونده، فولاد زنگ نزنPH 7-17 ممکن است هنگام قرار گرفتن در معرض تنش در محیط‌هایی که حاوی هیدروژن سولفید هستند، دچار ترک خوردگی شود. بنابرین استفاده از این فولاد در چنین کاربردهایی توصیه نمی‌شود.

 
تيزاب سلطانی هيدروژن سولفيد
(H2S)
 اسيد فرميک
(HCOOH)
 اسيد استيک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دريا
(3/5%NaCl)
اسيد نيتريک
(HNO3)
اسيد فسفريک
(H3PO4)
اسيد هيدروفلوئوريک
(HF)
اسيد هيدروکلريک
(HCl)
اسيد سولفوريک
(H2SO4)
نامناسب خوب خوب خوب نامناسب نامناسب وابسته به شرایط وابسته به شرایط نامناسب وابسته به شرایط وابسته به شرایط

خواص حرارتی و اکسیداسیون فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

 
حداکثر دمای کاری فولاد ºC ،17/7PH ضريب هدايت حرارتی فولاد 17/7PH، W/m.K ضریب انبساط حرارتی، m.K/µm
پیوسته
300
ناپیوسته
316
16/4 11

استانداردهای فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

 
نام‌های ديگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
ASME SA705
MIL S-25043
SAE J217
SAE J467
A564
A579
A705
A313
A69

5678
5528
5824
5529
S17700 X7 Cr Ni Al 17-7 1/4564
1/4568
631

ويژگی‌های کليدی فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 

 • مقاومت به خوردگی خوب
 • مقاومت به خستگی عالی
 • استحکام و سختی بالا
 • شکل‌پذیری خوب
 • کمترین اعوجاج ممکن در اثر عملیات حرارتی
 • خواص مکانیکی عالی تحت عملیات حرارتی بالا

کاربردهای فولاد زنگ نزن رسوب سختPH17_7  17-7 PH 

 
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی انواع پیچ و واشر مبدل‌های حرارتی
بویلرها صنایع پتروشیمی صنایع غذایی
صنایع هوایی
 


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
تجهیزات صنایع پتروشیمی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
تجهیزات صنایع شیمیایی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
تجهیزات صنایع غذایی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
بدنه هواپیماها


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
بویلرها


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
پیچ های صنعتی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
فنرهای تخت مخصوص


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
کشش سنج های دمای بالای 300 درجه سانتی گراد


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
مبدل های حرارتی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
واشرهای صنایع هوایی


فولاد رسوب سخت 7-17مورد استفاده در
واشرهای صنعتی


فولاد زنگ نزن  7-17 مورد استفاده در
پرچ های هوایی

فولاد زنگ نزن رسوب سخت PH17_7  17-7 PH 


دو ویژگی اصلی فولادهای زنگ نزن رسوب سخت مقاومت به خوردگی و استحکام بالا است
. فولادزنگ نزن گرید 17/7PH یک فولاد زنگ نزن رسوب سخت شده است که دارای استحکام و سختی بالا ، خواص خستگی عالی ، قابلیت شکل گیری خوب ، مقاومت در برابر خوردگی خوب و حداقل اعوجاج در هنگام عملیات حرارتی است. به دلیل خواص خوب این آلیاژ برای کاربردهای هوافضا مناسب است. استیل زنگ نزن گرید 17/7PH برای استفاده در آب های Fresh و اتمسفرهای صنعتی و محیط های معتدل شیمیایی و محیط‌های اکسید کننده مناسب است. توصیه می شود از 17/7PH در آب حاوی نمک یا محیط‌های اکسیدی استفاده نشود.

شکل‌دهی 

شرایط شکل دهی فولاد زنگ نزن 17/7PH مشابه فولاد زنگ نزن 301 می باشد. این آلیاژ به سرعت کارسخت می­ شود بنابراین ممکن است به عملیات آنیل در حین کار برای کشش عمیق یا در شکل دادن قطعات پیچیده نیاز داشته باشد. بازگشت فنری این آلیاژ شبیه به فولاد نوع 301 است. این آلیاژ به شدت پراستحکام و قوی است. بنابراین باید از تکنیک های شکل دهی برای این آلیاژها استفاده کرد.

ماشینکاری

قابلیت ماشینکاری فولاد زنگ نزن 17/7PH  در حدود  75٪ از B1112 رتبه بندی می شود. در ماشینکاری، این آلیاژ، براده هایی نسبتا بلند از خود به جا می­ گذارد و برای ادامه ماشینکاری نیاز به جداسازی این براده ها و براده شکن مناسب دارد. توصیه می شود که از سرعت کم و تغذیه ثابت، برای ماشینکاری این آلیاژ استفاده شود.

عملیات حرارتی

برای عملیات حرارتی فولاد زنگ نزن 17/7 PH، باید سه مرحله مهم را انجام شود:
austenite conditioning، خنک سازی برای تبدیل آستنیت به مارتنزیت، و رسوب سختی در شرایط TH 1050 یا RH 950.

 • آنیل کردن: آنیل کردن فولاد زنگ نزن 17-7 PH   در دمای 1066 درجه سانتی گراد (1950 درجه فارنهایت) به مدت 3 دقیقه به ازای هر ضخامت 0.1 اینچ (2.5 میلیمتر) انجام می شود و سپس در هوا خنک می­ شود.
 • پیرسازی: فولاد زنگ نزن 17-7 PH در دمای 1177 درجه سانتیگراد (2150 درجه فارنهایت) به مدت 4 ساعت آنیل حل سازی شده و سپس در هوا سرد می شود. همان مراحل در دمای 1079 درجه سانتیگراد (1975 درجه فارنهایت) به مدت 4 ساعت نگه داری شده و در هوا خنک می شود، سپس در دمای 843 درجه سانتیگراد (1550 درجه فارنهایت) به مدت 24 ساعت نگه داری شده و در هوا سرد می شود و پس از آن در دمای 760 درجه سانتیگراد (1400 درجه فارنهایت) به مدت 16 ساعت نگه داری شده و در هوا سرد می شود. این روند رسوب سختی فولاد را به پایان می­ رساند. برای کسب بهترین نتایج، مواد باید تمیز و بدون عیوب و ناخالصی باشند.
   

جوش‌پذیری

گروه رسوب سخت شونده از فولادهای زنگ نزن به طور کلی با تکنیک های جوش ذوبی و مقاومتی معمول، جوشکاری می­ شوند. برای دستیابی به خواص مکانیکی بهینه، باید بهترین شرایط عملیات حرارتی که در آن جوشکاری  انجام می­ شود و همچنین عملیات حرارتی پس از جوشکاری، در نظر گرفته شود. این آلیاژ به طور کلی جوش پذیری ضعیف تری نسبت به آلیاژ معمول این گروه زنگ نزن (17/4PH) داراست. یکی از تفاوت های عمده این آلیاژ میزان  آلومینیوم آن است که باعث کاهش نفوذ و موجب ایجاد سرباره در جوشکاری قوسی می­ گردد. همچنین، پس از جوشکاری برای رسیدن به سطوح بالای استحکام، شرایط آستنیته کردن به همراه کار مکانیکی پس از آن و همچنین عملیات حرارتی رسوب سختی مورد نیاز است. اغلب برای جوشکاری این آلیاژ از اکترود 17/7PH  استفاده می­ شود.
توصیه می شود که در حین جوش ذوبی، از گاز محافظ  برای کاهش اکسیداسیون آلومینیوم در طول فرآیند استفاده شود.
 

ترکيب شيميايی  فولاد زنگ نزن رسوب سختPH17_7  17-7 PH 

قیمت‌های جهانی و برندهای معتبر تولید کننده فولاد زنگ نزن دوپلکس PH17_7  17-7 PH 


محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت              
ترم تحویل              
تولیدکنندگان معتبر    

جهت استعلام موارد ذیل با کارشناسان گروه متالیوم تماس حاصل فرمائید، اگر کالا در انبار موجود باشد تحویل آن طی بازه زمانی یک تا سه روزه خواهد بود و اگر نیاز به تامین از خارج از کشور باشد زمان بندی آن اعلام میگردد :
 • قیمت فروش سیم و الکترود استیل  PH 17-7   17- 7PH    قیمت خرید سیم و الکترود استیل  PH 17-7     17-7 PH
 • قیمت فروش میلگرد استیل  PH 17-7     17-7PH                قیمت خرید میلگرد استیل  PH 17-7      17-7 PH
 • قیمت فروش لوله استیل  PH 17-7     17- 7PH                   قیمت خرید لوله استیل  PH 17-74     17-7PH
 • قیمت فروش فویل و کویل استیل  PH 17-7    17- 7PH        قیمت خرید فویل و کویل استیل PH 17-7     17-7 PH
 • قیمت فروش ورق استیل  PH 17-7     17- 7PH                   قیمت خرید ورق استیل PH 17-7     17-7PH

متالیوم ، محصولات از جنس استیل7-17 PH را از برندهای معتبر جهانی برای شما تامین مینماید.
mail در صورت نیاز به سرتیفیکیت کالا ( گواهی کیفیت ) با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید .

 
   
 
دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، ساختمان نگار ( پلاک 104 ) ، واحد 59 ،  تلفن : 02122361054 / 02122361053 / فکس : 22095101
انبار و فروشگاه : تهران ، کیلومتر چهار جاده قدیم تهران - کرج ، مرکز تجارت استیل ایران ،  پلاک 171 ، تلفن : 02166395293
ایمیل: info@metaliom.com