قیمت فروش تیتانیوم گرید 2 - Titanium Gr 2 بروز رسانی: شنبه 12 اسفند 1402
کد کالا آلیاژ شرح کالا گرید استاندارد شکل سایز و ابعاد کشور کارخانه وزن واحد واحد قیمت
(تومان/کیلوگرم)
زمان ارسال
Ti028 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 3 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 3×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti03014 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 20 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 میلگرد 6000×20 ایتالیا TIFAST کیلوگرم تماس بگیرید تحویل دو -سه ماهه
Ti0216 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 35 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 35×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0215 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 20 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 20×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0214 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 15 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 15×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0213 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 10 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 10×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0212 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 8 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 8×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0211 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 6 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 6×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti041 تیتانیوم لوله تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 25 ضخامت 1/5 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 لوله 25×1/5×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,750,000 موجود انبار
Ti029 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 4 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 4×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti042 تیتانیوم لوله تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 50 ضخامت 0/7 میلیمتر گرید 2 ASTM B338 لوله 32×1/5×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 3,100,000 موجود انبار
Ti027 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 2 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 2×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti026 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 1/5 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 1/5×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti024 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 0/8 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 0/8×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,400,000 موجود انبار
Ti023 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 0/7 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 0/7×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,400,000 موجود انبار
Ti022 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 0/5 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 0/5×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,400,000 موجود انبار
Ti03017 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 90 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 میلگرد 6000×90 آلمان HERMITH کیلوگرم تماس بگیرید تحویل دو -سه ماهه
Ti03016 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 70 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 میلگرد 6000×70 آلمان LCMA کیلوگرم تماس بگیرید تحویل دو -سه ماهه
Ti03015 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 30 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 میلگرد 6000×30 آلمان HERMITH کیلوگرم تماس بگیرید تحویل دو -سه ماهه
Ti0210 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 5 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 5×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0313 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 35 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 35×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0322 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 200 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 200×1000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0321 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 180 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 180×1000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0320 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 160 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 160×1000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0319 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 140 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 140×1000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0318 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 80 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 80×177 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0317 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 60 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 60×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0316 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 50 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 50×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0217 تیتانیوم ورق تیتانیوم خالص گرید 2 ضخامت 40 میلیمتر گرید 2 ASTM B265 ورق 40×1000×2000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0314 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 40 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 40×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0218 تیتانیوم ورق تیتانیوم آلیاژی گرید 5 ضخامت 1 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 ورق 1×1000×2000 انگلستان AlloySupply کیلوگرم تماس بگیرید موجود انبار
Ti0312 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 20 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 20×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti0311 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 16 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 16×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار
Ti039 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 6 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 6×3000 چین Sinotitan شاخه 1,100,000 موجود انبار
Ti038 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 3 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 3×3000 چین Sinotitan شاخه 520,000 موجود انبار
Ti136 تیتانیوم وایر تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 3 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 سیم جوش 3×1000 چین Sinotitan شاخه 320,000 موجود انبار
Ti135 تیتانیوم وایر تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 2 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 سیم جوش 2×1000 چین Sinotitan شاخه 260,000 موجود انبار
Ti134 تیتانیوم وایر تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 1/5 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 سیم جوش 1/5×1000 چین Sinotitan شاخه 200,000 موجود انبار
Ti133 تیتانیوم وایر تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 1 میلیمتر گرید 2 ASTM B338 سیم جوش 1×1000 چین Sinotitan شاخه 160,000 موجود انبار
Ti0315 تیتانیوم میلگرد تیتانیوم خالص گرید 2 قطر 45 میلیمتر گرید 2 ASTM B348 میلگرد 45×3000 چین Sinotitan کیلوگرم 2,250,000 موجود انبار

تیتانیوم گرید 2 - Ti CP Grade 2  - Ti Grade 2

تیتانیوم گرید 2 غیر آلیاژی یا تیتانیوم خالص گرید 2 یکی از مشهورترین‌ گونه‌های تیتانیوم تجاری موجود در بازار است که خواص و ویژگی‌های مهم آن باعث شده کاربرد‌های متنوع و زیادی داشته باشد. در گریدهای چهارگانه تیتانیوم تجاری خالص، خواص مکانیکی کششی و تسلیم معمولاً با افزایش گرید تیتانیوم، بیشتر می‌شود. تیتانیوم در مقایسه با فولاد، 50 درصد وزن کمتری دارد؛ درحالی که استحکام آن 30 درصد بیشتر است. این فلز، پایداری استحکام بالایی دارد و با توجه به نسبت استحکام به وزن و همچنین مقاومت به خوردگی بالای آن، در صنایع مختلف مثل هوافضا، صنایع ارتش، کشتی‌سازی و حتی پزشکی به طور ویژه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تیتانیوم گرید 2 به دلیل داشتن ویژگی‌هایی همچون استحکام مناسب، مقاومت به خوردگی فوق‌العاده و قابلیت شکل‌پذیری عالی، محبوبیت زیادی در بین طراحان و مهندسان دارد. این ویژگی‌ها باعث شده تا تیتانیوم تجاری گرید 2 گزینه بسیار مناسبی برای کاربردهای مختلف پزشکی، شیمیایی، هوافضا و دریایی باشد.
یک تیتانیوم غیر آلیاژی با توازن استحکام و داکتیلیته عالی است. این ماده دارای تافنس خوب بوده و به سهولت قابل جوشکاری است. در محیط‌های اکسنده مقاومت بسیار بالایی در مقابل خوردگی دارد. این ماده قابل ریخته‌گری است و اغلب در تولید شیرها و اتصالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از این ماده جهت تولید ورق‌های پوشش‌دار استفاده می‌شود.

 

ترکیب شیمیایی تیتانیوم گرید 2 - Ti CP Grade 2

Titanium
Ti
99/31
Iron
Fe
0/30
Oxygen
O
0/25
Carbon
C
0/10
Nitrogen
N
0/03
Hydrogen
H
0/015
   

خواص مکانیکی تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2 

سختی (HV) مدول الاستیک (GPa) درصد تغییر طول در 50 میلی‌متر (2 اینچ) استحکام تسلیم (MPa) استحکام کششی (MPa)
160-200 103 28 350-450 485

خواص فیزیکی تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2 

چگالی تیتانیوم Ti-Gr2 (g/cm3) مقاومت الکتریکی (cm/Ωµ) نقطه ذوب (ºC) (J/mol.°C) ظرفیت گرمایی ویژه
4/51      

خواص خوردگی تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2 

تیزاب سلطانی هیدروژن سولفید
(H2S)
اسید فرمیک
(HCOOH)
اسید استیک
(CH3COOH)
کلر
(-Cl)
آب دریا
(3/5%NaCl)
اسید نیتریک
(HNO3)
اسید فسفریک
(H3PO4)
اسید هیدروفلوئوریک
(HF)
اسید هیدروکلریک
(HCl)
اسید سولفوریک
(H2SO4)
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب خوب خوب خیلی خوب

خواص حرارتی و اکسیداسیون تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2 

حداکثر دمای کاری تیتانیوم ºC ،Gr2 ضريب هدايت حرارتی تیتانیوم Gr2، W/m.K ضریب انبساط حرارتی،  °C /
پیوسته
--
ناپیوسته
425
20/8  

استانداردهای تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2

نام‌های دیگر ASTM AMS UNS EN Chemical Designation EN Numeric Designation
(DIN)
AISI
R50400 3.7035  

ویژگی‌های کلیدی تیتانیوم خالص گرید 2 - Ti CP Grade 2 

 • ارزان‌تر نسبت به ديگر آلياژهای تيتانيوم
 • داراي مقاومت به خوردگی بالاتر 
 • استحكام پايين‌تر 
 •  غير قابل عمليات حرارتی
 • داراي قابليت جوشكاری
 • دارای قابلیت شكل‌پذيری بالا
 • داراي مقاومت به خزش در دمای بالا

مقاومت به خوردگی تیتانیوم گرید 2

مقاومت به خوردگی تیتانیوم گرید 2 براساس پایداری، تداوم  و استحکام لایه اکسیدی چسنده مشخص می‌شود. این لایه به صورت خود به خودی و با سرعت بالا، با قرارگیری در معرض اکسیژن به وجود می‌آید. در صورت آسیب، لایه اکسیدی تا زمانی که در معرض محیط حاوی اکسیژن (هوا یا رطوبت) باشد، به آسانی قابل تشکیل مجدد است.
به طور کلی افزایش خلوص تیتانیوم تجاری، افزایش مقاومت به خوردگی را در پی دارد. تیتانیوم تجاری گرید 2، به دلیل سطح ناخالصی اندکش، به طور گسترده در کاربردهای مقاومت به خوردگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلز پتانسیل بالایی برای مقابله با شرایط بحرانی خوردگی در محیط‌های دریایی و شیمیایی دارد. تیتانیوم خالص تجاری گرید 2 در محیط دریا تا دمای 315 درجه سانتی‌گراد (600 درجه فارنهایت) مقاومت کاملی دارد.
احتمال خوردگی شیاری را نیز باید در نظر داشت که البته طراحی اجزا به گونه‌ای صورت می‌گیرد که بتوانند از تشکیل شیارهای محکم، جلوگیری کنند.
Cp Ti grade 2 در بسیاری از محیط‌های شیمیایی مثل محیط‌های اکسیدکننده، قلیایی، ترکیبات آلی و اسیدی، محلول‌های نمک آبی و گازهای داغ و خشک رفتار حفاظتی بسیار مطلوبی دارد. همچنین مقاومت به خوردگی این فلز در فلزات مذاب، نیتریک اسید، اسیدهای احیایی ملایم و گازهای کلری و برمی مرطوب (تا زمان وجود حداقل میزان اکسیژن و آب)، مناسب است.
شرایط و محیط‌هایی که ممکن است در آن‌ها تیتانیوم گرید 2 دچار خوردگی شود، عبارتند از: اسیدهای احیایی یا کاهنده، محلول‌های پراکسید قلیایی و نمک‌های مذاب کلریدی. خوردگی شیاری نیز می‌تواند در هالیدهای داغ و یا محلول‌های سولفات (با غلظت بیشتر از ppm1000 در دمای 75 درجه سانتی‌گراد یا بالاتر) که در کاربردهای دریایی محتمل است، برای تیتانیوم گرید 2 اتفاق بیفتند.

مقاومت به خوردگی تنشی تیتانیوم گرید 2

Cp Ti grade 2 مقاومت کاملی در برابر خوردگی تنشی (SCC) در محلول‌های آبی دارد. شرایطی که ممکن است تیتانیوم گرید 2 تحت خوردگی تنشی خوردگی قرار بگیرد، شامل متانول بی‌آب، محلول‌های هالیدی، نیتریک اسید دود قرمز (Red fuming nitric acid or RFNA)، نتیروز اکسید (N2O)، جیوه مایع و کادمیم مایع یا جامد هستند.
تیتانیوم تجاری خالص گرید 2 ممکن است به دلیل تشکیل هیدریدها، دچار مشکل تردی هیدوژنی هم شود.
 


 

تیتانیوم در دمای 5/1620 درجه فارنهایت (5/882 درجه سانتی‌گراد) دچار تحول آلوتروپیک می‌شود. طی این تحول فاز آلفا با شبکه هگزاگونال (hcp) به فاز بتا با شبکه bcc تبدیل می‌گردد.
تیتانیوم‎های  Cp در دسته تیتانیوم‌های غیرآلیاژی قرار دارند و به همین دلیل به آن‌ها تیتانیوم خالص نیز می‌گویند. این تیتانیوم‌ها متشکل از 100 درصد فاز آلفا hcp هستند. خواص آن‌ها به عنوان مواد تک‌فاز با ترکیب شیمیایی (آهن و عناصر ناخالصی بینابینی) و اندازه دانه کنترل می‌شود. تیتانیوم‌های خالص تجاری در زیرمجموعه فلزات واکنش‌پذیر قرار دارند و نسبت استحکام به وزن آن‌ها، بسیار بالا است.
تیتانیوم‌های تجاری خالص دارای قابلیت شکل‌پذیری و ساخت مناسبی هستند که این موضوع به غلظت عناصر ناخالصی بینابینی بستگی دارد. این ویژگی در کنار ویژگی‌های دیگری همچون مقاومت عالی در برابر خوردگی، تطابق بیولوژیکی مطلوب با بدن انسان و  استحکام خزشی مناسب، موجب شده تا تیتانیوم‌های تجاری کاربردهای گسترده‌ای داشته باشند.
تیتانیوم‌های تجاری Cp شامل چهار دسته هستند که عبارتند از:
 • تیتانیوم گرید 1
 • تیتانویم گرید 2
 • تیتانیوم گرید 3
 • تیتانیوم گرید 4
این تقسیم‌بندی براساس استحکام تسلیم و سطح مجاز عناصر آهن، کربن، نیتروژن و اکسیژن صورت می‌گیرد. تیتانیوم گرید 2 به دلیل سطح پایین عناصر ناخالصی‌اش، از لحاظ استحکام بین تیتانیوم گرید 1 و تیتانیوم گرید 3 است. همچنین استحکام تسلیم Ti Cp نیز برابر با MPa 275 یا ksi 40 می‌باشد.
در جدول 13، خواص و ترکیب شیمیایی تیتانیوم‌های تجاری گرید 1 تا 4، با یکدیگر مقایسه شده‌اند. به طور مشخص کمترین میزان استحکام کششی برای تیتانیوم گرید 1 است و بیشترین میزان استحکام کششی نیز مربوط به تیتانیوم گرید 4 می‌باشد.  تیتانیوم‌های Cp grade 1 & 2 دارای میزان اکسیژن کمتری نسبت به دو گرید دیگر هستند. این موضوع تأثیر به‌سزایی در افزایش قابلیت شکل‌دهی دارد. همچنین مقاومت به خوردگی گریدهای 1 و 2 نسبت به گرید 3 و 4، بیشتر است.

مقایسه خواص و ترکیب شیمیایی تیتانیوم‌های خالص تجاری


Elongation

Yield

Tensile

Titanium

Iron

Hydrogen

Oxygen

Nitrogen

Carbon

Grade
% ksi ksi Max Max Max Max Max  
24 25 35 Balance 0.2 0.015 0.18 0.03 0.08 1
20 40 50 Balance 0.3 0.015 0.25 0.03 0.08 2
18 55 65 Balance 0.5 0.015 0.35 0.05 0.08 3
15 70 80 Balance 0.015 0.4 0.05 0.08 4
  

آلیاژهای جایگزین تیتانیوم گرید 2

گرید

دلیل جایگزینی

Ti Grade 1  زمانی که استحکام کمتر هم مورد تایید باشد ولی قیمت بالاتر است
Ti Grade 3 زمانی که استحکام بالاتر نیاز باشد اما شکل پذیری کم میشود
Ti Grade 4 زمانی که استحکام بالاتر نیاز باشد اما شکل پذیری کم میشود
316  زمانیکه خوردگی زیاد نباشدو قیمت هم کمتر است
Hastelloy C-276  در صورتیکه مقاومت به خوردگی بیشتری نیاز باشد ، اما قیمت بالاتر است
 

کاربردهای تیتانیوم گرید 2

از تیتانیوم گرید 2 می‌توان در هرگونه کاربردی که در آن شکل‌پذیری، مقاومت به خوردگی و استحکام در حد متوسط مورد نیاز باشند، استفاده کرد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای صنایع هوا فضا این فلز عبارتند از: پوسته‌های ایرفریم در قسمت‌های پر حرارت، براکت‎‌های کانال کشی و تجهیزات مربوط به آشپزخانه‌ها در فضاپیما.
Cp Ti grade 2 به طور گسترده در کاربردهای دریایی و شیمیایی مثل ساخت کاندنسرها، اواپراتورها و ساخت محفظه واکنش، ساخت محفظه‌های برودتی و سیستم لوله‌کشی و لوله بخار در دستگاه‌ها و کارخانه‌های نمک‎‌زدایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله سایر کاربردهای تیتانیوم خالص تجاری گرید 2، می‌توان به کاربردهای متنوع پزشکی و ساخت کاتدها، بسکت‌ها، جیگ‌ها  و ورق‌های خالی آغازکننده (Starter sheet blanks) در سیستم‌های آبکاری اشاره کرد.
 
قطعات لوله و هیدرولیک هواپیما قطعات بدنه هواپیما تجهیزات کنترل آلودگی هوا
صنایع ساختمانی و معماری وسایل مصرفی تزئینی تجهیزات فرآیندهای شیمیایی
ایمپلنت‌های پزشکی و تجهیزات جراحی صنایع غذایی صنایع دارویی
پالایش و فرآوری هیدروکربن‌ها استخراج هیدرومتالورژیکی مبدل‌های حرارتی
قطعات کشتی‌های نیروی دریایی تجهیزات صنایع کاغذ و پالپ تجهیزات نمک‌زدایی
حفاری و تولید فراساحلی هیدروکربن‌ها تجهیزات ورزشی
مخازن فوق سرد
تجهیزات سیتم‌های خنک‌کن نیروگاهی لوله کندانسور سیستم‌های اسیدشویی
لوله‌ها و سیستم اگزوز خودرو
 


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ابزارهای جراحی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
اتصالات محیط های دریایی و اکسیدی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
اتصالات محیط های شیمیایی و اسیدی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
اسپیندلهای سرگرمی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
استخراج هیدرومتالورژیکی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
اگزوز خودروهای مسابقه


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
اگزوز ماشین های مسابقه


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
المنت های تجهیزات تولید گرانول های پلیمری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات رزم انفرادی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ایمپلر پمپ های محیط های دریایی و اکسیدی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ایمپلنت دریچه آئورت


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ایمپلنت های پزشکی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ایمپلنت های میکروچیپ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
آند سلولهای الکتروشیمیایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
بطری های مایعات ورزش حرفه ای


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
بطری های مایعات ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پالایش و فرآوری هیدروکربن‌ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پروتزهای ورزشی پا


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پلاک های شناسایی سربازان


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پیچ های ضد پیچش


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تارگت آبکاری و لایه نشانی پی وی دی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات آب شیرین کن


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات سیتم‌های خنک ‌کن نیروگاهی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات صنایع دارویی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات کنترل آلودگی هوا


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات نمک زدایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات هیدرودسولفوریزاسیون


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تخته های موج سواری حرفه ای


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
چاقوهای غواصی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
چاقوهای کوه نوردی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
چرخ کن و میکسرمواد غذایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
چنگالهای تاشو سفری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات آب شور


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
حفاری و تولید فراساحلی هیدروکربن‌ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
حلقه های ازدواج


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
خشک کن خلاء صنایع شیمیایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
دوچرخه ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
روباتهای صنعتی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ریبون های عایق حرارتی قطعات داغ صنعتی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سازه های سکوهای نفت فراساحل


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سوتهای ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سیستم پایپینگ سکوهای نفت فراساحل


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
شیرهای صنعت پتروشیمی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
شیرهای صنعت شیمیایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در صنایع پالپ و کاغذ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در عینک های طبی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در عینک های ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
فیلترهای صنعتی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
فیلترهای محیط های شیمیایی و اسیدی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
قطعات بدنه هواپیمای جنگی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
قطعات بدنه هواپیمای مسافربری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در قطعات خودرو


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
قطعات لوله و هیدرولیک هواپیما


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
قفس های بزرگ پرورش و نگهداری ماهی در دریا


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کافی ماشین ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کالسکه کودک


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در کایاک ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کشتی های نیروی دریایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کفش های پاشنه بلند صنعت مد


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کلاه های ایمنی ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در کندانسورها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کندانسورهای صنعت نفت


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لباس های ایمنی ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم  کوه نوردی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم  کوه نوردی و کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم آرایش مو


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در  لوازم آشپزخانه


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم آشپزی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم آشپزی کوه نوردی و کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم تنفسی غواصی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم حرفه ای کوه نوردی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
 لوازم خانگی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم شخصی کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوازم شخصی ورزشی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم غذا خوری کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم غذاخوری کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم غواصی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم کمپینگ


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم ورزشی بدمینتون


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در لوازم ورزشی گلف


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
لوله های اواپراتورها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ماشین آلات صنایع دارویی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ماشین آلات صنایع غذایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در مبدل های حرارتی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
مبدلهای حرارتی مخصوص


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
مشعل های گاز کوچک و سفری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
موتورسیکلت


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
موس های هوشمند


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
میخ های چادرهای طبیعت گردی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
نازل تجهیزات فرآیندی مواد غذایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
نازل های صنایع شیمیایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ولو لاستیکهای تیوبلس


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
ویلچر


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
هندریل های دریایی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پایانه های دریایی نفتی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
پایه دوربین ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تارگت دستگاه های پوشش دهی پی وی دی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات اسید شویی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات ال ان جی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات جانبی عکاسی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
تجهیزات فوق سرد


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
خودکارهای لوکس


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سازه های هنری و معماری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سیستم اگزوز خودرو


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
سیستم تعلیق خودروهای تسلا


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
صنایع ساختمانی و معماری


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
فریم دوربین ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
فنرها و قطعات شیرهای گاز


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
قطعات رگولاتورهای گازهای خورنده


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
کولرهای صنایع دریایی و ساحلی

تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
گازو مشعل سفری

تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
مبدلهای حرارتی کشتی ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
نگهدارنده دوربین ها


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
نگهدارنده های قرص


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
همزن صنایع دارویی


تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در
همزن صنایع شیمیایی

تیتانیوم گرید 2 (Ti Gr 2) مورد استفاده در هیترهای غوطه ور

فرآیندهای ساخت و تولید تیتانیوم گرید 2

عملیات حرارتی تیتانیوم گرید 2

عملیات حرارتی‌های مورد استفاده برای تیتانیوم تجاری شامل آنیل و رهاسازی تنش هستند. عملیات آنیل به منظور نرم‌ کردن ماده و از بین بردن تنش باقیمانده به کار می‌رود. عملیات آنیل در محصولات کار شده، در دماهای رایج کمتر از استحاله بتا، منجر به تبلور مجدد کامل ساختار آلفا هم محور می‌شود. کنترل دقیق اندازه دانه و خواص مکانیکی با تنظیم دمای آنیل، قابل دست‌یابی است.
عملیات آزادسازی تنش  به منظور از بین بردن تمام و یا قسمتی از تنش‌های باقیمانده ناشی از شکل‌دهی استفاده می‌شود.
تیتانیوم و آلیاژهای آن میل زیادی به گازهایی مثل اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن دارند. زمانی که تیتانیوم‌های تجاری در هوا حرارت می‌بینند، جذب اکسیژن منجر به تشکیل یک لایه بسیار سخت، ترد با فاز آلفای پایدار شده با اکسیژن می‌شود که به آن پوسته آلفا (alpha case) می‌گویند.
آنیل میانی یا نهایی تیتانیوم‌های تجاری غالباً در خلأ یا اتمسفر گاز خنثی انجام می‌شود تا از تشکیل پوسته آلفا  و اتلاف ماده جلوگیری به عمل آید. اجرای عملیات آنیل در خلأ می‌تواند به از بین بردن پیکاپ هیدروژن اضافی (excess hydrogen pickup) کمک کند. این عملیات به عنوان فرایند گاززدایی خلأ شناخته می‌شود.
توجه داشته باشید که تمیز بودن قطعاتی که تحت عملیات حرارتی در خلأ قرار می‌گیرند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در جدول 4، نحوه عملیات حرارتی تیتانیوم گرید 2 شرح داده شده است.
جدول 4- نحوه عملیات حرارتی تیتانیوم گرید 2
آنیل
عملیات حرارتی در بازه دمایی 595 الی 705 درجه سانتی‌گراد (1100 تا 1300 درجه فارنهایت) به مدت 2 ساعت + سرد کردن در هوا
تنش زدایی
عملیات حرارتی در بازه دمایی 540 الی 595 درجه سانتی‌گراد (1000 تا 1100 درجه فارنهایت) به مدت 15 تا 30 دقیقه + سرد کردن در هوا
 

تمیزکاری بعد از عملیات حرارتی تیتانیوم گرید 2

بعد از انجام عملیات حرارتی و سرد کردن در هوا، ضروری است که هم سطح پوسته و هم قسمت ترد زیرین آن (پوسته آلفا) به طور کامل از بین برود فرایند تمیزکاری و حذف این پوسته‌ها را می‌توان با روش‌های مکانیکی مثل سنگ‌زنی و ماشینکاری انجام داد. همچنین روش‌های شیمیایی مثل پوسته‌زدایی با استفاده از نمک مذاب یا  ساینده و به دنبال آن اسیدشویی در مخلوط نیتریک اسید/هیدروفلوئوریک اسید نیز می‌توانند در این خصوص موثر باشند. 
در صورتی که ماشینکاری یا اسیدشویی مدنظر نباشد، عملیات حرارتی قطعات نهایی بایستی در خلأ انجام شود. تمیز بودن قطعاتی که تحت عملیات حرارتی در خلأ قرار می‌گیرد، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هرگونه روغن، اثر انگشت و آثار باقیمانده بر روی سطح، می‌تواند حتی در اتمسفر خلأ منجر به تشکیل پوسته آلفا شود. پردازش قطعاتی که در خلأ عملیات حرارتی می‌شوند، شامل مراحل زیر است:
 • پاکسازی کامل با استفاده از حلال غیرکلری (برای جلوگیری از خوردگی تنشی ناشی از کلر) و یا محلول تمیز آبی
 • شستشو با مقدار فراوان از آب‌یون زدایی شده یا آب مقطر به منظور از بین بردن کامل تمام آثار حاصل از عامل پاکسازی (توجه داشته باشید که در این مرحله نباید از آب شیر معمولی استفاده شود.)
 • خشک کردن.
بعد از اتمام فرایند پاکسازی، قطعات باید با استفاده از دستکش‌های کاملاً تمیز لمس و برداشته شوند تا مجدداً آلودگی در قطعات به وجود نیاید.

شکل‌دهی داغ تیتانیوم گرید 2

تیتانیوم گرید 2 را می‌توان با تکنیک‌های رایجی از جمله نورد داغ و پرس داغ تحت شکل‌دهی گرم قرار داد.  دمای آغاز شکل‌دهی باید 30 تا 50 درجه سانتی‌گراد (50 الی 100 درجه فارنهایت) بالاتر از استحاله بتا باشد. دمای نهایی فرایند نیز معمولاً از 815 درجه سانتی‌گراد (1500 درجه فارنهایت) تا تقریباً 900 درجه سانتی‌گراد (1650 درجه فارنهایت) است که در محدوده دمایی فاز آلفا-بتا قرار داد.
شکل‌دهی داغ تیتانیوم Cp grade 2 علاوه بر تکنیک‌های نورد داغ و پرس داغ، با تکنیک‌های دیگری همچون شکل‌دهی چرخشی، فورج  و شکل‌دهی هیدرولیکی قابل انجام است .

معمولاً شکل‌دهی شدید در بازه دمایی 480 الی 540 درجه سانتی‌گراد (900 تا 1000 درجه فارنهایت) صورت می‌گیرد؛ درحالی که بازه دمایی برای شکل‌دهی‌های متوسط و معمولی از 200 تا 315 درجه سانتی‌گراد (400 تا 600 درجه فارنهایت) است. در زمان شکل‌دهی باید نسبت به جلوگیری از تشکیل پوسته آلفا، توجه داشت. در صورت تشکیل این پوسته، بایستی حتما آن را بعد از شکل‌دهی از بین برد.

شکل‌دهی سرد تیتانیوم گرید 2

تیتانیوم گرید 2 به واسطه برخورداری از درصد اندک اکسیژن، انعطاف‌پذیری خوبی دارد و شکل‌دهی سرد آن را می‌توان با روش‌هایی همچون کشش، heading، drawing و قالب‌زنی یا مهرزنی (stamping) انجام داد.
کارسختی تیتانیوم‌های تجاری با سرعت نسبتاً زیادی افزایش می‌یابد و در برخی از فرایندها مثل کشش سرد، دارای محدودیت است. اثر باوشینگر منجر به تا 25 درصد افت در استحکام فشاری تسلیم در هنگام کشش در دمای اتاق می‌شود. این افت می‌تواند با رهاسازی تنش، جبران شود. لازم به ذکر است که منظور از اثر باوشینگر، جهت‌دار بودن کارسختی می‌باشد. به دلیل مدول کم تیتانیوم، برگشت فنری یا Springback در آن قابل توجه است. به همین دلیل فرایند سایزینگ گرم (hot sizing) غالباً به منظور اصلاح تغییرات در برگشت فنری بعد از شکل‌دهی سرد، انجام می‌شود.
 

ماشینکاری تیتانیوم گرید 2

مشخصات ماشینکاری تیتانیوم تجاری گرید 2، مشابه با فولادهای زنگ‌نزن آستینی است. ماشینکاری این فلز، نکات و الزامات مهمی دارد که در ادامه به بیان آن‌ها می‌پردازیم:
 1.  معمولاً توصیه می‌شود که در ماشینکاری تیتانیوم گرید 2، از سرعت برش کم، نرخ تغذیه زیاد و سیال برش فراوان استفاده گردد. همچنین ابزار تیز و صلب نیز اهمیت زیادی دارند.
 2.  با توجه به تمایل زیاد تیتانیوم 2 به گالینگ و اسمر (smear)، تغذیه گذاری نباید تا زمانی که ابزار و قطعه کار در تماس هستند، متوقف شود.
 3. در ماشینکاری تیتانیوم از سیال‌های برش بدون کلر استفاده می‌گردد تا هرگونه احتمال ایجاد خوردگی تنشی کلریدی در حین ماشینکاری، از بین برود.
 4. براده‌های تیتانیوم قابلیت اشتعال بالایی دارند و به همین دلیل، توجه به نکات ایمنی در ماشینکاری این فلز، بسیار مهم است. 
توجه داشته باشید که به توجه به تمایل زیاد تیتانیوم تجاری گرید 2 به گالینگ و اسمر، ترجیحاً نباید از آن برای کاربردهای پوششی استفاده کرد.
در جداول 5 تا 12 ، سرعت‌ها و تغذیه‌گذاری رایج در ماشینکاری‌های مختلف تیتانیوم گرید 2 به نمایش درآمده است.
 
 

جوشکاری تیتانیوم گرید 2

تیتانیوم خالص تجاری گرید 2 را می‌توان با فیلرهای جنس تیتانیوم تجاری، جوشکاری کرد. تکنیک‌های جوشکاری گاز خنثی باید به منظور جلوگیری از رشد و پیکاپ اکسیژن و ایجاد تردی هیدوژنی ناحیه جوش، در جوشکاری تیتانیوم گرید 2 به کار روند.  رایج‌ترین تکنیک برای جوشکاری Cp Ti، جوشکاری قوسی گاز تنگستن (GTAW) است. البته برای مقاطع نازک، روش جوشکاری قوسی گاز فلز (GMAW) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روش‌های دیگری همچون جوشکاری قوسی پلاسما، جوشکاری پرتو الکترونی، پرتو لیزر، جوشکاری مقاومتی، جوشکاری نقطه‌ای و جوشکاری ذوبی با موفقیت برای کاربردهای جوشکاری تیتانیوم‌های تجاری به کار رفته‌اند.

تاریخچه تولید تیتانیوم 

ویلیلم گرگور ، معدن شناس انگلیسی و مارتین هاینریس کلاپروث شیمیدان آلمانی در سالهای بین 1790 تا 1800 سنگ معدنی روتیل که کانی اصلی تیتانیوم است را کشف و نسبت به استخراج آن اقدام نمودند . تیتانیوم فلزی و خالص شده در سال 1910 توسط متالورژیست نیوزیلندی ، متیو هانتر در کشور امریکا احیا و تولید شد.
 
   
   

فرآیند هانتر شامل حرارت دادن کلرید تیتانیوم (IV) با سدیم در یک سیلندر با فشار بالا بود. این فرآیند مناسب تولید انبوه نبود و بعدها با روش کرول جایگزین شد . تولید تجاری تیتانیوم توسط متالورژ لوکزامبورگی ، ویلیام کرول در سال 1938میلادی اختراع شد. اما با شروع جنک جهانی و تهدید آلمانها او به امریکا رفت و در سال 1940 در امریکا این روش را ثبت تجاری نمود .
 
   
   

در این روش تیتانیوم از حرارت دادن کلرید تیتانیوم در مجاورت منیزیم احیا میشود. در سال 1948 تولید تجاری تیتانیوم خالص به صورت پودر ، در کارخانه  دو پونت امریکا آغاز شد و در این زمان تولید جهانی تیتانیوم تنها 3 تن در سال بود ولی با پی بردن به اهمیت تیتانیوم تولید آن در سال 1956 به 25000 تن رسید .
پروفسور ویلیام جی کرول پس از تولید موفقیت آمیز تیتانیوم اقدام به تولید زیرکونیوم نیز نمود . او در سال 1951به هیئت علمی کالج ایالتی اورگان پیوست و یک بنیاد غیرانتفاعی تحقیقات فلزات را تأسیس کرد که بورسیه ها و کمک های مالی را در ایالات متحده و اروپا اعطا می کرد. کرول در سال 1961 به اروپا بازگشت و در 30 مارس 1973 در بروکسل درگذشت .
 
   
   

تولید تجاری و صنعتی فلز تیتانیوم در شرکت تایمت امریکا و در سال 1952 صورت گرفت .این شرکت در سال 1950 تحت نام Titanium Metals Corporation of America تاسیس شد و در سال 1955 اولین سفارش بزرگ تولید تیتانیوم برای نیروی هوایی امریکا را دریافت نمود . یکی از دلایل توسعه تیتانیوم رقابت هوایی و فضایی با اتحاد جماهیر شوروی و جنگ سرد بود.
اولین استفاده از تیتانیوم در صنعت هوایی مربوط به تولید هواپیمای پرنده سیاه SR 71  نیروی هوایی آمریکا بود. 85 درصد از ساختار هواپیما ازتیتانیوم و آلیاژهای آن تشکیل شده بود. قبل از SR71، هزینه بالا مانع استفاده  از تیتانیوم در صنعت هوایی میشد، اما با کاهش قیمت آن ، بخش هوانوردی تجاری در دهه 1960 شاهد استفاده گسترده از این فلز و آلیاژهای آن بود.
 
   
   

 

پرسش های متداول درباره تیتانیوم گرید 2

سوال: تیتانیوم خالص و تجاری گرید 2 چیست؟

جواب : تیتانیوم گرید 2، متداول‌ترین و رایج‌ترین تیتانیوم غیرآلیاژی است. این تیتانیوم استحکام تسلیم نسبتاً متوسطی دارد که برابر با MPa 275 است. Cp Ti grade 2 دارای انعطاف‌پذیری خوب، قابلیت شکل‌دهی مناسب و جوش‌پذیری بسیار عالی می‌باشد. چگالی تیتانیوم تجاری خالص 2، برابر با g/cm3 51/4 است که در مقایسه با فولاد، 60 درصد کمتر می‌باشد. به همین دلیل تیتانیوم گرید 2، نسبت استحکام به وزن بسیار مناسبی دارد و همین موضوع موجب افزایش کارایی آن شده است. تیتانیوم گرید 2 از لحاظ استحکام، بین گریدهای 1 و 3 تیتانیوم‌های تجاری قرار دارد و مقاومت به خوردگی آن، بسیار عالی است.
 


سوال: ترکیب شیمیایی تیتانیوم گرید 2 چیست؟

جدول 2- ترکیب شیمیایی تیتانیوم خالص گرید2 - Cp Ti grade 2

هیدروژن نیتروژن کربن اکسیژن آهن تیتانیوم
0.015 0.03 0.10 0.25 0.30 99.31

 


سوال: تیتانیوم 2 چه مشخصاتی دارد؟

جواب:
 • قابلیت شکل‌پذیری و انعطاف‌پذیری عالی
 • میزان استحکام متوسط و مناسب
 • مقاومت به خوردگی عالی
 • مقاومت بسیار خوب در برابر اکسیداسیون
 • مقاومت مناسب در محیط‌های خنثی و احیایی ملایم مثل کلریدها
 • تافنس مناسب
 • قابلیت مطلوب جوشکاری
 • مقاومت خزشی خوب
 

سوال : تیتانیوم گرید 2 چه کاربردهایی دارد؟

جواب:
 • صنایع هوافضا
 • کاربردهای دریایی و شیمیایی
 • کاربردهای پزشکی مثل ساخت ایمپلنت‌های جراحی به دلیل تطابق مناسب تیتانیوم با بافت و استخوان بدن انسان
 • صنایع آبکاری مثل ساخت کاتد، سبد (بسکت)
 • کاربردهای مربوط به صنایع نفت و گاز
 • قطعات اتوموبیل
 • مهندسی عمومی
 • قطعات معماری
 • ساخت کاندانسر، اواپراتور و محفظه‌های واکنش در فرآوری‌ها و پردازش‌های شیمیایی
 • سیستم‌های لوله‌کشی در کارخانه‌های نمک‌زدایی
 • محافظ برودتی و دمای پایین
 • کشتی‌سازی
 • سیستم‌های اسیدشویی
 • تجهیزات مربوط به فرایندهای استخراج هیدرومتالورژیکی
 • خنک‌کننده‌های محلول سدیم هیپوکلریت
 • مبدل‌های حرارتی و سیستم‌های لوله‌کشی در آب شور و همچنین فرآوری هیدروکربن‌ها
 • تجهیزات و امکانات مربوط به تولید استالدهید

سوال: مقاومت به خوردگی تیتانیوم گرید 2 چگونه است؟

جواب : تیتانیوم تجاری خالص گرید 2، مقاومت به خوردگی بسیار مناسبی در مقابل اکسیداسیون دارد و در برابر محیط‌های کلریدی نیز بسیار مقاوم است.

سوال : عملیات حرارتی تیتانیوم گرید 2 ( Cp Ti grade 2 ) به چه صورت انجام می‌شود؟

جواب : مراحل عملیات حرارتی آنیل تیتانیوم گرید 2، بدین شرح است:
عملیات حرارتی آنیل
 • نگهداری در دمای 595 تا 760 درجه سانتی‌گراد (1103 الی 1400 درجه فارنهایت) به مدت 2 ساعت
 • سرد کردن در هوا
عملیات حرارتی رهاسازی تنش
 • نگهداری در دمای 540 الی 595 درجه سانتی‌گراد (1004 تا 1103 درجه فارنهایت) به مدت 15 تا 30 دقیقه
 • سرد کردن در هوا
تیتانیوم و آلیاژهای آن وابستگی زیادی به گازهایی مثل اکسیژن، نیتروژن و هیدروژن دارند. وقتی تیتانیوم تجاری تحت حرارت در هوا قرار بگیرند، یک پوسته بسیار سخت، ترد بر روی آن‌ها به وجود می‌آید که به پوسته آلفا معروف است. از بین بردن این پوسته بعد از عملیات حرارتی اهمیت بسیار زیادی دارد که با روش‌های مکانیکی مثل سنگ‌زنی و یا روش‌های شیمیایی مثل پوسته‌زدایی با نمک مذاب یا ساینده + اسیدشویی در نیتریک/هیدرفلوئوریک اسید، امکان‌پذیر است.
 

سوال : شکل‌دهی تیتانیوم گرید 2 با چه تکنیک‌هایی انجام می‌شود؟

جواب : تکنیک‌های نورد داغ، فورج و پرس گرم در شکل‌دهی داغ تیتانیوم گرید 2 مورد استفاده قرار می‌گیرند. دمای ابتدا شکل‌دهی داغ بین 30 تا 50 درجه سانتی‌گراد (86 الی 122 درجه فارنهایت) بیشتر از استحاله بتا است و دمای انتهایی نیز  بین 815 تا 900 درجه سانتی‌گراد (1499 تا 1652 درجه فارنهایت) می‌باشد.
شکل‌دهی سرد Ti grade 2 نیز با فرایندهای خمش، کشش، مهرزنی، drawing و heading در دمای اتاق قابل انجام است. به منظور تعمیر تغییرات برگشت فنری (springback) نیز می‌توان از روش hot sizing استفاده کرد.

 

سوال : آیا تیتانیوم گرید 2 قابلیت ماشینکاری دارد؟

جواب : قابلیت ماشینکاری تیتانیوم تجاری گرید 2 با فولاد زنگ‌نزن، قابل مقایسه است. برای ماشینکاری این فلز رعایت نکاتی همچون سرعت کم، نرخ تغذیه بالا و استفاده از سیال برش زیاد، اهمیت بالایی دارد. همچنین در ماشینکاری تیتانیوم گرید 2، توجه به مسائل ایمنی بسیار مهم است زیرا براده‌های این فلز قابلیت احتراق شدیدی دارد.

سوال : قابلیت جوشکاری تیتانیوم 2 چگونه است؟

جواب : تیتانیوم گرید 2، جوش‌پذیری مناسبی دارد و برای جوشکاری آن می‌توان از تکنیک‌های جوشکاری قوسی گاز تنگستن (GTAW)، جوشکاری قوسی گاز فلز (GMAW)، جوشکاری قوسی پلاسما، جوشکاری نقطه‌ای، جوشکاری پرتو الکترونی، پرتو لیزر، جوشکاری مقاومتی و جوشکاری ذوبی استفاده کرد. البته تکنیک‌های GMAW و GTAW در اولویت هستند. همچنین در اتصال‌دهی این فلز، استفاده از فیلرهای CP Ti اهمیت بسیار زیادی دارد.
 

سوال : گریدهای چهارگانه تیتانیوم تجاری، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند؟

جواب : تیتانیوم گرید 1، بیشترین میزان مقاومت به خوردگی و شکل‌پذیری را دارد و از طرفی، استحکام آن در مقایسه با گریدهای دیگر از همه کمتر است. تیتانیوم گرید 4، بیشترین میزان استحکام را ارائه می‌دهد و شکل‌پذیری آن در حد متوسط است. تمامی گریدهای تیتانیوم تجاری، دارای تطابق مطلوبی با استخوان و بافت بدن انسان هستند.  همچنین این فلزات نسبت استحکام به وزن بالایی دارند؛ به طوری که این نسبت و مقاومت به خوردگی آن‌ها در مقایسه با فولادهای زنگ‌نزن، بیشتر است.
 

سوال : تفاوت تیتانیوم خالص تجاری با آلیاژ تیتانیوم چیست؟

جواب : تیتانیو‌های خالص تجاری تک فاز هستند؛ درحالی که آلیاژهای تیتانیوم می‌توانند به صورت آلفا، بتا و یا آلفا-بتا باشند. از طرفی وجود عناصر افزودنی مثل پالادیوم، مولیبدن و یا نیکل، موجب بهبود مقاومت به خوردگی در آلیاژهای تیتانیوم می‌شود.
 

سوال : تفاوت تیتانیوم تجاری و آلیاژی چیست؟

 جواب : تیتانیوم‌های موجود در بازار شامل دو دسته هستند: خالص تجاری- آلیاژی. آلیاژهای تیتانیوم خود به سه گروه، آلیاژ آلفا، آلیاژ بتا و آلیاژ آلفا-بتا تقسیم می‌شوند. این دسته بندی با توجه به فاز تیتانیوم صورت می‌پذیرد.
برخی از آلیاژهای تیتانیوم مثل گرید 7، 11 و 12، از لحاظ خواص شباهت نزدیکی به تیتانیوم‌های خالص تجاری دارند. به عنوان مثال آلیاژ تیتانیوم گرید 7 از لحاظ خواص مکانیکی،  شبیه به تیتانیوم گرید 2 است اما تا 2/0 درصد، افزودنی پالادیم دارد. پالادیوم در افزایش قدرت مقاومت به خوردگی آلیاژ تیتانیوم، موثر است.

قیمت تیتانیوم گرید 2 و برندهای معتبر

 
محصول
مفتول میلگرد لوله بدون درز لوله درزدار کویل ورق سرد ورق گرم
قیمت
ترم تحویل
تولیدکنندگان معتبر Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast
Timet
ATI
VDM
Baoti
SinoTitan
Kobe
VSMPO
Hermith
LCMA
Tifast

جهت استعلام موارد ذیل با کارشناسان گروه متالیوم تماس حاصل فرمائید، اگر کالا در انبار موجود باشد تحویل آن طی بازه زمانی یک تا سه روزه خواهد بود و اگر نیاز به تامین از خارج از کشور باشد زمان بندی آن اعلام میگردد :  
 
 • قیمت فروش شمش تیتانیوم گرید 2       قیمت خرید شمش تیتانیوم گرید 2         قیمت خرید توری تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش مفتول تیتانیوم گرید 2         قیمت خرید مفتول تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش میلگرد تیتانیوم گرید 2        قیمت خرید میلگرد تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش لوله بدون درز (مانسمان) تیتانیوم گرید 2      قیمت خرید لوله بدون درز ( مانسمان ) تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش کویل تیتانیوم گرید 2          قیمت خرید کویل تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش فویل تیتانیوم گرید 2          قیمت خرید فویل تیتانیوم خالص گرید 2
 • قیمت فروش ورق تیتانیوم گرید 2           قیمت خرید ورق تیتانیوم گرید 2
 • قیمت فروش توری تیتانیوم گرید 2
سیم و الکترود تیتانیوم گرید 2 - متالیوم

موجودی انبار سیم و الکترود تیتانیوم گرید 2
 


موجودی انبار میلگرد تیتانیوم گرید 2
 


موجودی انبار ورق تیتانیوم گرید 2
   
 
دفتر مرکزی : تهران ، سعادت آباد ، خیابان سرو غربی ، ساختمان نگار ( پلاک 104 ) ، واحد 59 ،  تلفن : 02122361054 / 02122361053 / فکس : 22095101
انبار و فروشگاه : تهران ، کیلومتر چهار جاده قدیم تهران - کرج ، مرکز تجارت استیل ایران ،  پلاک 171 ، تلفن : 02166395293
ایمیل: info@metaliom.com