موجودی انبار
فیلتر بر اساس :
کد کالاشرح کالاآلیاژگریدشکلسایزکشوروزن واحدواحدزمان ارسال قیمتخرید
SU03005738Cسوپرآلیاژ میلگرد80انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
 لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 51 میل ضخامت 0/5     3/700کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
DU03018میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*80ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU09001Mar-M200سوپرآلیاژ شمش80انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU0399713LCسوپرآلیاژ میلگرد100انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU03001Udimet500سوپرآلیاژ میلگرد80انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU03002718سوپرآلیاژ میلگرد73انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU02003Mar-M302سوپرآلیاژ میلگرد80انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU05001Nimonic90سوپرآلیاژ کویل500*0.2انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU03004Rene80سوپرآلیاژ میلگرد80انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03006میلگرد داپلکس 2304داپلکس میلگرد3000*80ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03007میلگرد داپلکس 2304داپلکس میلگرد3000*90ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03013میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*6ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03017میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*25ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03016میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*13ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
SU05002Nimonic90سوپرآلیاژ کویل500*0.4انگلستان کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03014میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*8ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03008میلگرد داپلکس 2304داپلکس میلگرد3000*100ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03012میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*5ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03011میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*3ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU02002ورق داپلکس 2304داپلکس ورق2000*1000*4.5ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU02001ورق داپلکس 2304داپلکس ورق2000*1000*4ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03010میلگرد داپلکس 2304داپلکس میلگرد3000*170ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03009میلگرد داپلکس 2304داپلکس میلگرد3000*120ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
DU03015میلگرد داپلکس 2205داپلکس میلگرد3000*9ایتالیا کیلوگرمیک روزه تماس بگیرید -
TS6میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 20 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد402*20  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS16میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 40 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد250*40یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS1میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 55 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد378.8*55اتریش کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS16میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 45 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد460*45یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS2میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 65 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد139*65اتریش کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS3میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 110 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد117.4*110  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS4میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 140 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد266*140  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS5میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 150 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد312*150  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS15میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 35 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد395*35یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS8میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 100 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد242*100چین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS9میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 60 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد512*60چین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS10میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 80 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد205*80چین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS11میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 95 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد251*95  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS12میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 140 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد115*140اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS13میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 180 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد108*180اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS7میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 50 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد300*50  کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS14میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.2080 قطر 70 میلیمترفولاد ابزار1.2080میلگرد255*70اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
SS608میلگرد استیل 440B سایز 30 میلیمتر استیل1.4112میلگرد30×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS609میلگرد استیل 440B سایز 35 میلیمتر استیل1.4112میلگرد95×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS607میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 260 میلیمتر استیل1.4462میلگرد260×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS606میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 240 میلیمتر استیل1.4462میلگرد240×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS605میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 220 میلیمتر استیل1.4462میلگرد220×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS588میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 70 میلیمتر استیل1.4462میلگرد70×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS604میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 200 میلیمتر استیل1.4462میلگرد200×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS603میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 190 میلیمتر استیل1.4462میلگرد190×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS587میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 65 میلیمتر استیل1.4462میلگرد65×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS575میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 15 میلیمتر استیل1.4462میلگرد15×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS576میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 18 میلیمتر استیل1.4462میلگرد18×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS577میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 20 میلیمتر استیل1.4462میلگرد20×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS578میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 22 میلیمتر استیل1.4462میلگرد22×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS579میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 25 میلیمتر استیل1.4462میلگرد25×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS580میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 30 میلیمتر استیل1.4462میلگرد30×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS581میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 35 میلیمتر استیل1.4462میلگرد35×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS582میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 40 میلیمتر استیل1.4462میلگرد40×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS583میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 45 میلیمتر استیل1.4462میلگرد45×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS584میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 50 میلیمتر استیل1.4462میلگرد50×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS590میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 80 میلیمتر استیل1.4462میلگرد80×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS586میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 60 میلیمتر استیل1.4462میلگرد60×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS602میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 180 میلیمتر استیل1.4462میلگرد180×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS599میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 150 میلیمتر استیل1.4462میلگرد150×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS589میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 75 میلیمتر استیل1.4462میلگرد75×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS591میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 85 میلیمتر استیل1.4462میلگرد85×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS592میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 90 میلیمتر استیل1.4462میلگرد90×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS593میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 95 میلیمتر استیل1.4462میلگرد95×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS594میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 100 میلیمتر استیل1.4462میلگرد100×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS595میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 110 میلیمتر استیل1.4462میلگرد110×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS596میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 120 میلیمتر استیل1.4462میلگرد120×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS598میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 140 میلیمتر استیل1.4462میلگرد140×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS600میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 160 میلیمتر استیل1.4462میلگرد160×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS601میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 170 میلیمتر استیل1.4462میلگرد170×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS585میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 55 میلیمتر استیل1.4462میلگرد55×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS597میلگرد فولاد داپلکس 2205 سایز 130 میلیمتر استیل1.4462میلگرد130×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS565میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 220 میلیمتر استیل1.4542میلگرد220×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS574میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 400 میلیمتر استیل1.4542میلگرد400×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS556میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 120 میلیمتر استیل1.4542میلگرد120×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS557میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 130 میلیمتر استیل1.4542میلگرد130×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS558میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 140 میلیمتر استیل1.4542میلگرد140×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS560میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 160 میلیمتر استیل1.4542میلگرد160×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS562میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 180 میلیمتر استیل1.4542میلگرد180×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS554میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 100 میلیمتر استیل1.4542میلگرد100×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS564میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 200 میلیمتر استیل1.4542میلگرد200×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS553میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 95 میلیمتر استیل1.4542میلگرد95×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS566میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 240 میلیمتر استیل1.4542میلگرد240×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS567میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 260 میلیمتر استیل1.4542میلگرد260×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS568میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 280 میلیمتر استیل1.4542میلگرد280×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS569میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 300 میلیمتر استیل1.4542میلگرد300×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS570میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 320 میلیمتر استیل1.4542میلگرد320×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS571میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 340 میلیمتر استیل1.4542میلگرد340×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS572میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 360 میلیمتر استیل1.4542میلگرد360×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS573میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 380 میلیمتر استیل1.4542میلگرد380×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS563میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 190 میلیمتر استیل1.4542میلگرد190×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS544میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 50 میلیمتر استیل1.4542میلگرد50×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS535میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 15 میلیمتر استیل1.4542میلگرد15×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS536میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 18 میلیمتر استیل1.4542میلگرد18×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS537میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 20 میلیمتر استیل1.4542میلگرد20×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS538میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 22 میلیمتر استیل1.4542میلگرد22×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS539میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 25 میلیمتر استیل1.4542میلگرد25×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS540میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 30 میلیمتر استیل1.4542میلگرد30×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS541میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 35 میلیمتر استیل1.4542میلگرد35×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS555میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 110 میلیمتر استیل1.4542میلگرد110×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS543میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 45 میلیمتر استیل1.4542میلگرد45×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS561میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 170 میلیمتر استیل1.4542میلگرد170×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS545میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 55 میلیمتر استیل1.4542میلگرد55×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS546میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 60 میلیمتر استیل1.4542میلگرد60×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS547میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 65 میلیمتر استیل1.4542میلگرد65×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS548میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 70 میلیمتر استیل1.4542میلگرد70×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS549میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 75 میلیمتر استیل1.4542میلگرد75×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS550میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 80 میلیمتر استیل1.4542میلگرد80×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS551میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 85 میلیمتر استیل1.4542میلگرد85×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS552میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 90 میلیمتر استیل1.4542میلگرد90×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS542میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 40 میلیمتر استیل1.4542میلگرد40×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS559میلگرد استیل رسوب سخت 4-17 PH سایز 150 میلیمتر استیل1.4542میلگرد150×6000هند و ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS525میلگرد استیل 1.4923 سایز 55 میلیمتر استیل1.4923میلگرد55×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS533میلگرد استیل 1.4923 سایز 95 میلیمتر استیل1.4923میلگرد95×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS532میلگرد استیل 1.4923 سایز 90 میلیمتر استیل1.4923میلگرد90×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS531میلگرد استیل 1.4923 سایز 85 میلیمتر استیل1.4923میلگرد85×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS530میلگرد استیل 1.4923 سایز 80 میلیمتر استیل1.4923میلگرد80×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS529میلگرد استیل 1.4923 سایز 75 میلیمتر استیل1.4923میلگرد75×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS528میلگرد استیل 1.4923 سایز 70 میلیمتر استیل1.4923میلگرد70×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS526میلگرد استیل 1.4923 سایز 60 میلیمتر استیل1.4923میلگرد60×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS534میلگرد استیل 1.4923 سایز 100 میلیمتر استیل1.4923میلگرد100×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS524میلگرد استیل 1.4923 سایز 50 میلیمتر استیل1.4923میلگرد50×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS523میلگرد استیل 1.4923 سایز 45 میلیمتر استیل1.4923میلگرد45×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS522میلگرد استیل 1.4923 سایز 40 میلیمتر استیل1.4923میلگرد40×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS521میلگرد استیل 1.4923 سایز 35 میلیمتر استیل1.4923میلگرد35×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS520میلگرد استیل 1.4923 سایز 30 میلیمتر استیل1.4923میلگرد30×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS519میلگرد استیل 1.4923 سایز 25 میلیمتر استیل1.4923میلگرد25×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS518میلگرد استیل 1.4923 سایز 22 میلیمتر استیل1.4923میلگرد22×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS517میلگرد استیل 1.4923 سایز 20 میلیمتر استیل1.4923میلگرد20×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS527میلگرد استیل 1.4923 سایز 65 میلیمتر استیل1.4923میلگرد65×6000آلمان کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS611میلگرد استیل A286 سایز 39 میلیمتر استیل1.4980میلگرد39×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS610میلگرداستیل A286 سایز 30 میلیمتر استیل1.4980میلگرد30×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS613میلگرد استیل A286 سایز 90 میلیمتر استیل1.4980میلگرد90×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS612میلگرد استیل A286 سایز 60 میلیمتر استیل1.4980میلگرد60×6000ایتالیا کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
TS73میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 70 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد607*70یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS65میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 22 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد605*22یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS66میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 25 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد605*25یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS67میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 35 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد605*35یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS68میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 42 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد604*42یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS69میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر45 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد51*45یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS70میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 50 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد607*50یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS72میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 60 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد603*60یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS64میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 190 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد608*190یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS74میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 80 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد249*80یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS75میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 95 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد187*95یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS76میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 230 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد136*230اراک کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS77میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 240 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد252*240اراک کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS51میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 670 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد238*670اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS71میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 55 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد602*55یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS63میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 170 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد509*170یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS62میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 160 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد531*160یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS61میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 155 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد548*155یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS60میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 115 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد180*115یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS59میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 110 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد227*110یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS58میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 100 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد561*100یزد کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS57میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 900 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد97*900اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS56میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 85 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد232*85اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS55میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 80 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد513*80اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS54میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 730 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد111*730اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS78میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 160 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد28*160اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS52میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 680 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد59*680اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS43میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 410 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد145*410اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS50میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 650 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد220*650اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS53میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 700 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد127*700اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS22میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 140 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد458*140اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS31میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 270 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد783*270اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS34میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 295 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد444*295اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS33میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 290 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد122*290اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS32میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 280 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد721*280اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS18میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 100 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد585*100اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS19میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 1150 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد110*1150اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS36میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 320 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد462*320اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS21میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 1200 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد141*1200اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS37میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 330 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد495*330اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS23میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 170 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد91*170اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS25میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 215 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد586*215اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS27میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 230 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد253*230اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS28میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 240 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد739*240اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS29میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 250 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد676*250اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS30میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 260 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد515*260اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS20میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 120 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد120*41اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS44میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 420 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد400*420اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS80میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 240 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد192*240اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS81میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 350 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد350*166اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS82میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 405 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد151*405اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS48میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 510 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد148*510اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS47میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 500 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد347*500اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS46میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 490 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد261*490اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS35میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 310 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد365*310اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS49میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 620 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد62*620اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS79میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 170 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد60*170اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS24میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 210 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد8*210اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS42میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 400 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد404*400اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS41میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 390 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد433*390اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS40میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 380 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد493*380اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS39میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 350 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد575*350اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS38میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 340 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد289*340اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS45میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 430 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد355*430اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS26میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 225 میلیمترفولاد ابزار1.7225میلگرد399*225اصفهان کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
TS83میلگرد فولاد ابزار سردکار 1.7225 قطر 420 میلیمترفولاد ابزار1.7226میلگرد74*420اسفراین کیلوگرمدو روزه تماس بگیرید -
SS51پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 25×25استیل201پروفیل25×25×1/2چین5/330کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS40لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 51 میل ضخامت 0/55استیل201لوله6000×51×0/55چین4/150کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS41پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/8 میل ابعاد 10×10استیل201پروفیل10×10×0/8چین1/430شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS42پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 20×10استیل201پروفیل10×20×1چین2/42شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS43پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 30×10استیل201پروفیل10×30×1چین3/66شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS44پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/6 میل ابعاد 20×20استیل201پروفیل20×20×0/6چین2/13شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS45پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 20×20استیل201پروفیل20×20×0/7چین2/49شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS46پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 20×20استیل201پروفیل20×20×0/9چین3/17شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS47پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 20×20استیل201پروفیل20×20×1/1چین3/88کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS48پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 20×20استیل201پروفیل20×20×1/2چین4/28کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS39لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 51 میل ضخامت 0/5استیل201لوله6000×51×0/5چین3/770کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS50پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 25×25استیل201پروفیل25×25×0/7چین3/12کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS52پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 30×30استیل201پروفیل30×30×0/9چین4/980کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS53پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 30×30استیل201پروفیل30×30×1/2چین6/700کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS55پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 20×40استیل201پروفیل40×20×1چین5.43کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS56پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/6 میل ابعاد 40×40استیل201پروفیل40×40×0/6چین4.4کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS57پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/7 میل ابعاد 40×40استیل201پروفیل40×40×0/7چین5کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS58پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 0/9 میل ابعاد 40×40استیل201پروفیل40×40×0/9چین6/750کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS59پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×40استیل201پروفیل40×40×1/2چین8/850کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS61پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 60*40استیل201پروفیل60×40×1/1چین9/900کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS62پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/1 میل ابعاد 80*40استیل201پروفیل80×40×1/1چین11/580کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS49پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1 میل ابعاد 30×20استیل201پروفیل20×30×1چین4/46کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS29لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 0/35استیل201لوله6000×16×0/35چین0/830شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS38لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/6استیل201لوله6000×38×0/6چین3/350کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS54پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 میل ابعاد 30×30استیل201پروفیل30×30×1/5چین8/300کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS28لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 10 میل ضخامت 0/4استیل201لوله6000×10×0/4چین0/570شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS30لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 0/4استیل201لوله6000×16×0/4چین0/930شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS31لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 16 میل ضخامت 1استیل201لوله6000×16×1چین2/24شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS32لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 19 میل ضخامت 0/7استیل201لوله6000×19×0/7چین1/91شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS33لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 25 میل ضخامت 0/5استیل201لوله6000×25×0/5چین1/830شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS34لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 25 میل ضخامت 0/55استیل201لوله6000×25×0/55چین2/011شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS35لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 32 میل ضخامت 0/7استیل201لوله6000×32×0/7چین3/16شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS36لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/5استیل201لوله6000×38×0/5چین2/800کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS37لوله استیل دکوراتیو 201 قطر 38 میل ضخامت 0/55استیل201لوله6000×38×0/55چین3/080کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS60پروفیل استیل دکوراتیو 201 ضخامت 1/5 میل ابعاد 40×40استیل202پروفیل40×40×1/5چین11کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS520لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 25 میل ضخامت 0/8استیل304لوله1/5×25چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS537پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×10استیل304پروفیل40×10×1/2چین5/650شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS536پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 40×10استیل304پروفیل40×10×1چین4/630شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS535پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 30×10استیل304پروفیل30×10×1/2چین4/440شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS534پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 30×10استیل304پروفیل30×10×1چین3/700شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS533پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 20×10استیل304پروفیل10×20×1چین2/66شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS527لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 51 میل ضخامت 0/6استیل304لوله0/6×51چین4/340کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS538پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 15×15استیل304پروفیل15×15×1چین2/7شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS526لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 51 میل ضخامت 0/55استیل304لوله0/55×51چین4/150کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS525لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 38 میل ضخامت 0/8استیل304لوله0/7×38چین3/950کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS524لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 38 میل ضخامت 0/6استیل304لوله0/6×38چین3/350کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS523لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 38 میل ضخامت 0/55استیل304لوله0/55×38چین3/080کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS539پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 30×15استیل304پروفیل15×30×1چین4/16شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS521لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 25 میل ضخامت 1/5استیل304لوله1/5×32چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS548پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 30×30استیل304پروفیل30×30×1/2چین6/700کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS519لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 25 میل ضخامت 0/6استیل304لوله0/6×25چین2/190کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS518لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 25 میل ضخامت 0/55استیل304لوله0/55×25چین2/010کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS517لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 16 میل ضخامت 0/35استیل304لوله0/35×16چین0/810شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS362لوله استیل مانسمان 304 سایز 1/2 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS522لوله استیل دکوراتیو 304 قطر 32 میل ضخامت 1/5استیل304لوله0/7×38چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS560پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 40×20استیل304پروفیل50×25×1/2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS552پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0/8 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×0/8چین6/030کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS553پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×1چین7/500کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS554پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×1/2چین8/950کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS407میلگرد استیل 304 سایز 20 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS555پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×1/5چین11/250کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS363لوله استیل مانسمان 304 سایز 1 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS556پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×2چین14/690کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS557پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 20×40استیل304پروفیل40×20×1چین5/490کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS546پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 30×20استیل304پروفیل20×30×1چین4/7کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS559پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×20استیل304پروفیل40×20×1/5چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS541پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 20×20استیل304پروفیل20×20×1چین3/660کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS561پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 50×25استیل304پروفیل50×25×1/2چین8/340کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS562پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 میل ابعاد 50×50استیل304پروفیل50×50×2چین18/420کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS550پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 30×30استیل304پروفیل40×40×0/7چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS547پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 30×30استیل304پروفیل30×30×1چین5/470کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS545پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 25×25استیل304پروفیل25×25×1/2چین5/580کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS544پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1 میل ابعاد 25×25استیل304پروفیل25×25×1چین4.68کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS543پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 20×20استیل304پروفیل25×25×1چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS542پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 20×20استیل304پروفیل20×20×1/2چین4/280کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS558پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 40×20استیل304پروفیل40×20×1/2چین6/45کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS419میلگرد استیل 304 سایز 65 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS410میلگرد استیل 304 سایز 28 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS411میلگرد استیل 304 سایز 30 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS412میلگرد استیل 304 سایز 32 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS413میلگرد استیل 304 سایز 35 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS414میلگرد استیل 304 سایز 40 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS415میلگرد استیل 304 سایز 45 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS416میلگرد استیل 304 سایز 50 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS405میلگرد استیل 304 سایز 14 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS418میلگرد استیل 304 سایز 60میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS551پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 0/7 میل ابعاد 40×40استیل304پروفیل40×40×0/7چین5/320کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS420میلگرد استیل 304 سایز 70 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS421میلگرد استیل 304 سایز 75 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS422میلگرد استیل 304 سایز 80 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS423میلگرد استیل 304 سایز 85 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS424میلگرد استیل 304 سایز 90 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS425میلگرد استیل 304 سایز 100 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS426میلگرد استیل 304 سایز 120میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS427میلگرد استیل 304 سایز 160 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS417میلگرد استیل 304 سایز 55 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS399میلگرد استیل 304 سایز 4 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS365لوله استیل مانسمان 304 سایز 1.1/4 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS366لوله استیل مانسمان 304 سایز 2 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS367لوله استیل مانسمان 304 سایز 2.1/2 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS368لوله استیل مانسمان 304 سایز 3/4 اینچ استیل 304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS369لوله استیل مانسمان 304 سایز 3 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS370لوله استیل مانسمان 304 سایز 4 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS371لوله استیل مانسمان 304 سایز 5 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS372لوله استیل مانسمان 304 سایز 6 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS409میلگرد استیل 304 سایز 25 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS398میلگرد استیل 304 سایز 3 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS408میلگرد استیل 304 سایز 22 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS400میلگرد استیل 304 سایز 5میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS401میلگرد استیل 304 سایز 6 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS402میلگرد استیل 304 سایز 8 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS403میلگرد استیل 304 سایز 10 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS404میلگرد استیل 304 سایز 12 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS563پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 2 میل ابعاد 50×50استیل304پروفیل60×30×1/5چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS406میلگرد استیل 304 سایز 15 میلیمتر استیل304شاخه /برشی هند  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS364لوله استیل مانسمان 304 سایز1.1/2 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS373لوله استیل مانسمان 304 سایز 8 اینچ استیل304شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS549پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 30×30استیل304پروفیل30×30×1/5چین8/300کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS564پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/2 میل ابعاد 60×30استیل304پروفیل60×30×1/2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS570ورق استیل 304L ضخامت 1 میل ابعاد 3000×1500استیل304ورق3000×1500×1چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS569پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 80×80استیل304وایر2×2000چین شاخهموجود انبار تماس بگیرید -
SS568پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 80×80استیل304پروفیل100×100×2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS567پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 80×40استیل304پروفیل80×80×1/5چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS566پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 60×40استیل304پروفیل80×40×1/5چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS565پروفیل استیل دکوراتیو 304 ضخامت 1/5 میل ابعاد 60×60استیل304پروفیل60×60×1/5چین64کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS07ورق استیل 304L ضخامت 1میل ابعاد 2500×1250استیل304Lورق 2500×1250×1چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS11ورق استیل 304L ضخامت 2میل ابعاد 3000×1500استیل304Lورق 3000×1500×2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS04ورق استیل 304L ضخامت 1/2میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×1/2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS06ورق استیل 304L ضخامت 1میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×1چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS08ورق استیل 304L ضخامت 1میل ابعاد 3000×1500استیل304Lورق 3000×1500×1چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS09ورق استیل 304L ضخامت 2میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS10ورق استیل 304Lضخامت 2میل ابعاد 2500×1250استیل304Lورق 2500×1250×2چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS03ورق استیل 304L ضخامت 0/8میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×0/8چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS01ورق استیل 304L ضخامت 0/6میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×0/6چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS13ورق استیل 304Lضخامت 3میل ابعاد 2500×1250استیل304Lورق 2500×1250×3چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS14ورق استیل 304L ضخامت 3میل ابعاد 3000×1500استیل304Lورق 3000×1500×3چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS02ورق استیل 304L ضخامت 0/7میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×0/7چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS12ورق استیل 304L ضخامت 3میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×3چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS05ورق استیل 304L ضخامت 1/5میل ابعاد 2000×1000استیل304Lورق2000×1000×1/5چین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS249ورق استیل 309S ضخامت 5 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS241ورق استیل 309S ضخامت3 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS242ورق استیل 309S ضخامت3 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS243ورق استیل 309S ضخامت 4 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS226ورق استیل 309S ضخامت 1میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×1اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS244ورق استیل 309S ضخامت 4 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS245ورق استیل 309S ضخامت 4 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS246ورق استیل 309S ضخامت 4 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS254ورق استیل 309S ضخامت 6 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS247ورق استیل 309S ضخامت 5میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS248ورق استیل 309S ضخامت5 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS250ورق استیل 309S ضخامت5 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS251ورق استیل 309S ضخامت6 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS252ورق استیل 309S ضخامت 6 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS253ورق استیل 309S ضخامت6 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS225ورق استیل 309S ضخامت0/9 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×0/9اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS240ورق استیل 309S ضخامت 3 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS224ورق استیل 309S ضخامت0/8میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×0/8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS260ورق استیل 309S ضخامت10 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS227ورق استیل 309S ضخامت1 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×1اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS234ورق استیل 309S ضخامت1/5میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×1/5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS258ورق استیل 309S ضخامت 8 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS274ورق استیل 309S ضخامت30میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش3000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS275ورق استیل 309S ضخامت30میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش6000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS238ورق استیل 309S ضخامت2 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS237ورق استیل 309S ضخامت2 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS272ورق استیل 309S ضخامت25میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش3000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS235ورق استیل 309S ضخامت 2 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS271ورق استیل 309S ضخامت20میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش6000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS233ورق استیل 309S ضخامت1/5 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×1/5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS232ورق استیل 309S ضخامت1/5میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×1/5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS231ورق استیل 309S ضخامت1/25میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×1/25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS230ورق استیل 309S ضخامت1/25 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×1/25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS229ورق استیل 309S ضخامت1/25میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×1/25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS228ورق استیل 309S ضخامت 1میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×1اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS236ورق استیل 309S ضخامت2 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS264ورق استیل 309S ضخامت12 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS256ورق استیل 309S ضخامت 8 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS257ورق استیل 309S ضخامت 8 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS259ورق استیل 309S ضخامت10 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS261ورق استیل 309S ضخامت10 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS262ورق استیل 309S ضخامت10 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS273ورق استیل 309S ضخامت25میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش6000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS239ورق استیل 309S ضخامت 3 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS255ورق استیل 309S ضخامت 8میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS265ورق استیل 309S ضخامت12میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS266ورق استیل 309S ضخامت12میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS267ورق استیل 309S ضخامت15 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش2000×1000×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS268ورق استیل 309S ضخامت15میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش3000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS269ورق استیل 309S ضخامت15میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش6000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS270ورق استیل 309S ضخامت20میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 309Sورق/ابعاد برش3000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS263ورق استیل 309S ضخامت12 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 309Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS503میلگرد استیل 310s سایز 35 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×35هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS516میلگرد استیل 310s سایز 120میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×120هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS515میلگرد استیل 310s سایز 100 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×100هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS514میلگرد استیل 310s سایز 90 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×90هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS513میلگرد استیل 310s سایز 85 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×85هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS512میلگرد استیل 310s سایز 80 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×80هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS511میلگرد استیل 310s سایز 75 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×75هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS510میلگرد استیل 310s سایز 70 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×70هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS509میلگرد استیل 310s سایز 65 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×65هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS508میلگرد استیل 310s سایز 60میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×60هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS507میلگرد استیل 310s سایز 55 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×55هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS506میلگرد استیل 310s سایز 50 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×50هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS494میلگرد استیل 310s سایز 12 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×12هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS504میلگرد استیل 310s سایز 40 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×40هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS488میلگرد استیل 310s سایز 3 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی3000×3هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS502میلگرد استیل 310s سایز 32 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×32هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS501میلگرد استیل 310s سایز 30 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×30هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS500میلگرد استیل 310s سایز 28 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×25هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS499میلگرد استیل 310s سایز 25 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×25هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS497میلگرد استیل 310s سایز 20 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×20هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS495میلگرد استیل 310s سایز 14 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×14هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS493میلگرد استیل 310s سایز 10 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×10هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS492میلگرد استیل 310s سایز 8 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×8هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS491میلگرد استیل 310s سایز 6 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×6هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS490میلگرد استیل 310s سایز 5میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×5هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS489میلگرد استیل 310s سایز 4 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی3000×4 هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS505میلگرد استیل 310s سایز 45 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×45هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS278ورق استیل 310S ضخامت2میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS318ورق استیل 310S ضخامت30میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش6000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS293ورق استیل 310S ضخامت6میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS292ورق استیل 310S ضخامت6میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS291ورق استیل 310S ضخامت5 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS290ورق استیل 310S ضخامت5 میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS289ورق استیل 310S ضخامت5 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS288ورق استیل 310S ضخامت5 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS287ورق استیل 310S ضخامت4میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS295ورق استیل 310S ضخامت6میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS277ورق استیل 310S ضخامت2میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS296ورق استیل 310S ضخامت8 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS279ورق استیل 310S ضخامت2میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS280ورق استیل 310S ضخامت3 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS281ورق استیل 310S ضخامت3 میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS498میلگرد استیل 310s سایز 22 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×22هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS282ورق استیل 310S ضخامت3میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS283ورق استیل 310S ضخامت3 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS284ورق استیل 310S ضخامت4 میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS285ورق استیل 310S ضخامت4میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS286ورق استیل 310S ضخامت4میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS276ورق استیل 310S ضخامت2میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS306ورق استیل 310S ضخامت12میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS316ورق استیل 310S ضخامت25میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش6000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS315ورق استیل 310S ضخامت25میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش3000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS314ورق استیل 310S ضخامت25میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش2000×1000×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS313ورق استیل 310S ضخامت20میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش6000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS312ورق استیل 310S ضخامت20میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش3000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS311ورق استیل 310S ضخامت20میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش2000×1000×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS310ورق استیل 310S ضخامت15میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش6000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS309ورق استیل 310S ضخامت15میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش3000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS294ورق استیل 310S ضخامت6میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS307ورق استیل 310S ضخامت12میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS317ورق استیل 310S ضخامت30میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش3000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS305ورق استیل 310S ضخامت12میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS304ورق استیل 310S ضخامت12میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS303ورق استیل 310S ضخامت10میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS302ورق استیل 310S ضخامت10میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS301ورق استیل 310S ضخامت10میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS300ورق استیل 310S ضخامت10میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS299ورق استیل 310S ضخامت8میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS298ورق استیل 310S ضخامت8میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS297ورق استیل 310S ضخامت8میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 310Sورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS308ورق استیل 310S ضخامت15میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 310Sورق/ابعاد برش2000×1000×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS496میلگرد استیل 310s سایز 15 میلیمتر استیل310sشاخه /برشی6000×15هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS453میلگرد استیل 316 سایز 85 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×85هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS385لوله استیل مانسمان 316 سایز 8 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS375لوله استیل مانسمان 316 سایز 1 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS374لوله استیل مانسمان 316 سایز 1/2 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS428میلگرد استیل 316 سایز 3 میلیمتر استیل316شاخه /برشی3000×3هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS448میلگرد استیل 316 سایز 60میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×60هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS457میلگرد استیل 316 سایز 180 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×180هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS456میلگرد استیل 316 سایز 130میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×130هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS377لوله استیل مانسمان 316 سایز 1.1/4 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS454میلگرد استیل 316 سایز 90 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×90هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS429میلگرد استیل 316 سایز 4 میلیمتر استیل316شاخه /برشی3000×4هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS452میلگرد استیل 316 سایز 80 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×80هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS451میلگرد استیل 316 سایز 75 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×75هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS449میلگرد استیل 316 سایز 65 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×65هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS380لوله استیل مانسمان 316 سایز 3/4 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS381لوله استیل مانسمان 316 سایز 3 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS382لوله استیل مانسمان316 سایز 4 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS383لوله استیل مانسمان 316 سایز 5 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS384لوله استیل مانسمان 316 سایز 6 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS455میلگرد استیل 316 سایز 100 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×100هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS438میلگرد استیل 316 سایز 22 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×22هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS447میلگرد استیل 316 سایز 55 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×55هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS446میلگرد استیل 316 سایز 50 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×50هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS445میلگرد استیل 316 سایز 45 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×45هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS444میلگرد استیل 316 سایز 40 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×40هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS443میلگرد استیل 316 سایز 35 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×35هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS442میلگرد استیل 316 سایز 32 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×32هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS441میلگرد استیل 316 سایز 30 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×30هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS440میلگرد استیل 316 سایز 28 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×28هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS376لوله استیل مانسمان 316 سایز1.1/2 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS378لوله استیل مانسمان 316 سایز 2 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS379لوله استیل مانسمان 316 سایز 2.1/2 اینچ استیل316شاخه/برشی چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS437میلگرد استیل 316 سایز 20 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×20هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS436میلگرد استیل 316 سایز 15 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×15هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS435میلگرد استیل 316 سایز 14 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×14هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS434میلگرد استیل 316 سایز 12 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×12هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS433میلگرد استیل 316 سایز 10 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×10هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS432میلگرد استیل 316 سایز 8 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×8هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS431میلگرد استیل 316 سایز 6 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×6هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS430میلگرد استیل 316 سایز 5میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×5هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS439میلگرد استیل 316 سایز 25 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×25هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS450میلگرد استیل 316 سایز 70 میلیمتر استیل316شاخه /برشی6000×70هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS192ورق استیل 321 ضخامت 3 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×3اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS468میلگرد استیل 321 سایز 22 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×22هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS182ورق استیل 321 ضخامت1/5 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×1/5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS183ورق استیل 321 ضخامت1/5 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×1/5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS184ورق استیل 321 ضخامت1/5 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×1/5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS185ورق استیل321 ضخامت2 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×2اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS186ورق استیل 321 ضخامت2 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×2اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS187ورق استیل 321 ضخامت2 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×2اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS188ورق استیل 321 ضخامت2 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×2اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS189ورق استیل 321 ضخامت3 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×3اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS181ورق استیل 321 ضخامت1/25 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×1/25اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS191ورق استیل 321 ضخامت3 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×3اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS180ورق استیل 321 ضخامت1/25 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×1/25اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS193ورق استیل 321 ضخامت4 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×4اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS194ورق استیل 321 ضخامت4 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×4اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS195ورق استیل 321 ضخامت 4 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×4اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS196ورق استیل 321 ضخامت4 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×4اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS197ورق استیل 321 ضخامت5 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS198ورق استیل 321 ضخامت5 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS199ورق استیل 321 ضخامت5 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS200ورق استیل 321 ضخامت5 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×5اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS190ورق استیل 321 ضخامت3 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×3اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS482میلگرد استیل 321 سایز 80 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×80هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS471میلگرد استیل 321 سایز 30 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×30هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS472میلگرد استیل 321 سایز 32 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×32هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS473میلگرد استیل 321 سایز 35 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×35هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS474میلگرد استیل 321 سایز 40 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×40هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS475میلگرد استیل 321 سایز 45 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×45هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS476میلگرد استیل 321 سایز 50 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×50هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS477میلگرد استیل 321 سایز 55 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×55هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS478میلگرد استیل 321 سایز 60میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×60هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS479میلگرد استیل 321 سایز 65 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×65هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS387لوله استیل مانسمان 321 سایز 1 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS481میلگرد استیل 321 سایز 75 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×75هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS467میلگرد استیل 321 سایز 20 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×20هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS483میلگرد استیل 321 سایز 85 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×85هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS484میلگرد استیل 321 سایز 90 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×90هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS485میلگرد استیل 321 سایز 100 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×100هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS486میلگرد استیل 321 سایز 120میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×120هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS487میلگرد استیل 321 سایز 160 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×160هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS176ورق استیل 321 ضخامت1 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×1اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS177ورق استیل 321 ضخامت1 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×1اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS178ورق استیل 321 ضخامت1 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×1اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS179ورق استیل 321 ضخامت1/25 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×1/25اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS480میلگرد استیل 321 سایز 70 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×70هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS391لوله استیل مانسمان 321 سایز 2 و 1/2 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS469میلگرد استیل 321 سایز 25 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×25هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS214ورق استیل 321 ضخامت12 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×12اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS215ورق استیل 321 ضخامت15 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/ابعاد برش 2000×1000×15اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS216ورق استیل 321 ضخامت15 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 3000×1500×15اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS386لوله استیل مانسمان 321 سایز 1/2 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS397لوله استیل مانسمان 321 سایز 8 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS396لوله استیل مانسمان 321 سایز 6 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS395لوله استیل مانسمان 321 سایز 5 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS394لوله استیل مانسمان321 سایز 4 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS212ورق استیل 321 ضخامت12 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×12اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS392لوله استیل مانسمان 321 سایز 3/4 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS211ورق استیل 321 ضخامت10 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×10اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS390لوله استیل مانسمان 321 سایز 2 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS389لوله استیل مانسمان 321 سایز 1 و 1/4 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS388لوله استیل مانسمان 321 سایز 1 و اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS223ورق استیل 321 ضخامت30 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/بعاد برش 6000×1500×30اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS222ورق استیل 321 ضخامت30 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 3000×1500×30اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS221ورق استیل 321 ضخامت25 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 6000×1500×25اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS220ورق استیل 321 ضخامت25 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 3000×1500×25اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS219ورق استیل 321 ضخامت20 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 6000×1500×20اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS218ورق استیل 321 ضخامت20 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 3000×1500×20اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS393لوله استیل مانسمان321 سایز 3 اینچ استیل321شاخه /برشی چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS203ورق استیل 321 ضخامت6 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×6اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS466میلگرد استیل 321 سایز 15 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×15هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS465میلگرد استیل 321 سایز 14 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×14هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS464میلگرد استیل 321 سایز 12 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×12هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS463میلگرد استیل 321 سایز 10 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×10هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS201ورق استیل 321 ضخامت6 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×6اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS462میلگرد استیل 321 سایز 8 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×8هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS461میلگرد استیل 321 سایز 6 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×6هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS202ورق استیل 321 ضخامت6 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×6اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS460میلگرد استیل 321 سایز 5میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×5هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS213ورق استیل 321 ضخامت12 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×12اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS458میلگرد استیل 321 سایز 3 میلیمتر استیل321شاخه /برشی3000×3هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS217ورق استیل 321 ضخامت15 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/ابعاد برش 6000×1500×15اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS204ورق استیل 321 ضخامت8میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×8اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS205ورق استیل 321 ضخامت8 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×8اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS206ورق استیل 321 ضخامت8 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×8اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS207ورق استیل 321 ضخامت8 میل ابعاد 6000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 6000×1500×8اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS208ورق استیل 321 ضخامت10 میل ابعاد 2000×1000استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2000×1000×10اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS209ورق استیل 321 ضخامت10 میل ابعاد 2500×1250استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 2500×1250×10اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS470میلگرد استیل 321 سایز 28 میلیمتر استیل321شاخه /برشی6000×28هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS210ورق استیل 321 ضخامت10 میل ابعاد 3000×1500استیل321ورق/کویل/ابعاد برش 3000×1500×10اروپا/چین  کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS459میلگرد استیل 321 سایز 4 میلیمتر استیل321شاخه /برشی3000×4هند کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS645میلگرد استیل 410 سایز 220 میلیمتر استیل410میلگرد220×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS625میلگرد استیل 410 سایز 55 میلیمتر استیل410میلگرد55×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS655میلگرد استیل 410 سایز 410 میلیمتر استیل410میلگرد410×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS654میلگرد استیل 410 سایز 400 میلیمتر استیل410میلگرد400×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS653میلگرد استیل 410 سایز 380 میلیمتر استیل410میلگرد380×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS652میلگرد استیل 410 سایز 360 میلیمتر استیل410میلگرد360×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS651میلگرد استیل 410 سایز 340 میلیمتر استیل410میلگرد340×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS650میلگرد استیل 410 سایز 320 میلیمتر استیل410میلگرد320×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS649میلگرد استیل 410 سایز 300 میلیمتر استیل410میلگرد300×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS648میلگرد استیل 410 سایز 280 میلیمتر استیل410میلگرد280×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS643میلگرد استیل 410 سایز 190 میلیمتر استیل410میلگرد190×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS646میلگرد استیل 410 سایز 240 میلیمتر استیل410میلگرد240×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS634میلگرد استیل 410 سایز 100 میلیمتر استیل410میلگرد100×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS644میلگرد استیل 410 سایز 200 میلیمتر استیل410میلگرد200×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS642میلگرد استیل 410 سایز 180 میلیمتر استیل410میلگرد180×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS641میلگرد استیل 410 سایز 170 میلیمتر استیل410میلگرد170×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS640میلگرد استیل 410 سایز 160 میلیمتر استیل410میلگرد160×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS639میلگرد استیل 410 سایز 150 میلیمتر استیل410میلگرد150×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS638میلگرد استیل 410 سایز 140 میلیمتر استیل410میلگرد140×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS637میلگرد استیل 410 سایز 130 میلیمتر استیل410میلگرد130×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS636میلگرد استیل 410 سایز 120 میلیمتر استیل410میلگرد120×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS635میلگرد استیل 410 سایز 110 میلیمتر استیل410میلگرد110×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS647میلگرد استیل 410 سایز 260 میلیمتر استیل410میلگرد260×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS619میلگرد استیل 410 سایز 25 میلیمتر استیل410میلگرد25×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS627میلگرد استیل 410 سایز 65 میلیمتر استیل410میلگرد65×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS614میلگرد استیل 410 سایز 10 میلیمتر استیل410میلگرد10×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS615میلگرد استیل 410 سایز 15 میلیمتر استیل410میلگرد15×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS616میلگرد استیل 410 سایز 18 میلیمتر استیل410میلگرد18×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS633میلگرد استیل 410 سایز 95 میلیمتر استیل410میلگرد95×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS618میلگرد استیل 410 سایز 22 میلیمتر استیل410میلگرد22×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS620میلگرد استیل 410 سایز 30 میلیمتر استیل410میلگرد30×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS621میلگرد استیل 410 سایز 35 میلیمتر استیل410میلگرد35×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS622میلگرد استیل 410 سایز 40 میلیمتر استیل410میلگرد40×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS631میلگرد استیل 410 سایز 85 میلیمتر استیل410میلگرد85×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS624میلگرد استیل 410 سایز 50 میلیمتر استیل410میلگرد50×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS632میلگرد استیل 410 سایز 90 میلیمتر استیل410میلگرد90×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS626میلگرد استیل 410 سایز 60 میلیمتر استیل410میلگرد60×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS628میلگرد استیل 410 سایز 70 میلیمتر استیل410میلگرد70×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS629میلگرد استیل 410 سایز 75 میلیمتر استیل410میلگرد75×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS630میلگرد استیل 410 سایز 80 میلیمتر استیل410میلگرد80×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS623میلگرد استیل 410 سایز 45 میلیمتر استیل410میلگرد45×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS617میلگرد استیل 410 سایز 20 میلیمتر استیل410میلگرد20×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS695میلگرد استیل 420 سایز 280 میلیمتر استیل420میلگرد280×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS694میلگرد استیل 420 سایز 260 میلیمتر استیل420میلگرد260×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS693میلگرد استیل 420 سایز 240 میلیمتر استیل420میلگرد240×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS692میلگرد استیل 420 سایز 220 میلیمتر استیل420میلگرد220×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS691میلگرد استیل 420 سایز 200 میلیمتر استیل420میلگرد200×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS689میلگرد استیل 420 سایز 180 میلیمتر استیل420میلگرد180×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS705میلگرد استیل 420 سایز 440 میلیمتر استیل420میلگرد440×4000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS688میلگرد استیل 420 سایز 170 میلیمتر استیل420میلگرد170×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS690میلگرد استیل 420 سایز 190 میلیمتر استیل420میلگرد190×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS696میلگرد استیل 420 سایز 300 میلیمتر استیل420میلگرد300×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS697میلگرد استیل 420 سایز 320 میلیمتر استیل420میلگرد320×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS698میلگرد استیل 420 سایز 340 میلیمتر استیل420میلگرد340×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS699میلگرد استیل 420 سایز 360 میلیمتر استیل420میلگرد360×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS700میلگرد استیل 420 سایز 380 میلیمتر استیل420میلگرد380×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS701میلگرد استیل 420 سایز 400 میلیمتر استیل420میلگرد400×4000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS702میلگرد استیل 420 سایز 410 میلیمتر استیل420میلگرد410×4000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS687میلگرد استیل 420 سایز 160 میلیمتر استیل420میلگرد160×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS704میلگرد استیل 420 سایز 430 میلیمتر استیل420میلگرد430×4000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS676میلگرد استیل 420 سایز 75 میلیمتر استیل420میلگرد75×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS706میلگرد استیل 420 سایز 450 میلیمتر استیل420میلگرد450×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS703میلگرد استیل 420 سایز 420 میلیمتر استیل420میلگرد420×4000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS675میلگرد استیل 420 سایز 70 میلیمتر استیل420میلگرد70×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS671میلگرد استیل 420 سایز 50 میلیمتر استیل420میلگرد50×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS664میلگرد استیل 420 سایز 20 میلیمتر استیل420میلگرد20×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS665میلگرد استیل 420 سایز 22 میلیمتر استیل420میلگرد22×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS666میلگرد استیل 420 سایز 25 میلیمتر استیل420میلگرد25×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS667میلگرد استیل 420 سایز 30 میلیمتر استیل420میلگرد30×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS668میلگرد استیل 420 سایز 35 میلیمتر استیل420میلگرد35×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS669میلگرد استیل 420 سایز 40 میلیمتر استیل420میلگرد40×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS670میلگرد استیل 420 سایز 45 میلیمتر استیل420میلگرد45×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS678میلگرد استیل 420 سایز 85 میلیمتر استیل420میلگرد85×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS674میلگرد استیل 420 سایز 65 میلیمتر استیل420میلگرد65×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS686میلگرد استیل 420 سایز 150 میلیمتر استیل420میلگرد150×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS677میلگرد استیل 420 سایز 80 میلیمتر استیل420میلگرد80×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS679میلگرد استیل 420 سایز 90 میلیمتر استیل420میلگرد90×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS680میلگرد استیل 420 سایز 95 میلیمتر استیل420میلگرد95×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS681میلگرد استیل 420 سایز 100 میلیمتر استیل420میلگرد100×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS682میلگرد استیل 420 سایز 110 میلیمتر استیل420میلگرد110×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS683میلگرد استیل 420 سایز 120 میلیمتر استیل420میلگرد120×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS684میلگرد استیل 420 سایز 130 میلیمتر استیل420میلگرد130×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS685میلگرد استیل 420 سایز 140 میلیمتر استیل420میلگرد140×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS672میلگرد استیل 420 سایز 55 میلیمتر استیل420میلگرد55×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS673میلگرد استیل 420 سایز 60 میلیمتر استیل420میلگرد60×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS663میلگرد استیل 420 سایز 18 میلیمتر استیل420میلگرد18×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS656میلگرد استیل 420 سایز 5 میلیمتر استیل420میلگرد5×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS657میلگرد استیل 420 سایز 6 میلیمتر استیل420میلگرد6×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS658میلگرد استیل 420 سایز 7 میلیمتر استیل420میلگرد7×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS660میلگرد استیل 420 سایز 9 میلیمتر استیل420میلگرد9×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS661میلگرد استیل 420 سایز 10 میلیمتر استیل420میلگرد10×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS659میلگرد استیل 420 سایز 8 میلیمتر استیل420میلگرد8×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS662میلگرد استیل 420 سایز 15 میلیمتر استیل420میلگرد15×6000هند و اوکراین کیلوگرمموجود انبار تماس بگیرید -
SS340ورق استیل 4841 ضخامت8میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS334ورق استیل 4841 ضخامت5میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS335ورق استیل 4841 ضخامت6میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS336ورق استیل 4841 ضخامت6میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS337ورق استیل 4841 ضخامت6میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS333ورق استیل 4841 ضخامت5میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS339ورق استیل 4841 ضخامت8میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS347ورق استیل 4841 ضخامت12میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS341ورق استیل 4841 ضخامت8میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS342ورق استیل 4841 ضخامت8میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×8اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS343ورق استیل 4841 ضخامت10میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS344ورق استیل 4841 ضخامت10میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS345ورق استیل 4841 ضخامت10میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS338ورق استیل 4841 ضخامت6میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×6اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS332ورق استیل 4841 ضخامت5میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS329ورق استیل 4841 ضخامت4میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS330ورق استیل 4841 ضخامت4میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS348ورق استیل 4841 ضخامت12میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS328ورق استیل 4841 ضخامت4میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS327ورق استیل 4841 ضخامت4میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×4اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS326ورق استیل 4841 ضخامت3 میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS325ورق استیل 4841ضخامت3میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS324ورق استیل4841 ضخامت3میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS323ورق استیل 4841 ضخامت3میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×3اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS322ورق استیل 4841 ضخامت2میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS321ورق استیل 4841ضخامت2میل ابعاد 1500×3000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS320ورق استیل 4841 ضخامت2میل ابعاد 2500×1250استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2500×1250×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS319ورق استیل 4841 ضخامت2میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×2اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS331ورق استیل 4841 ضخامت5میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش2000×1000×5اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS357ورق استیل 4841 ضخامت25میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش2000×1000×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS361ورق استیل 4841 ضخامت30میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش6000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS360ورق استیل 4841 ضخامت30میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش3000×1500×30اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS346ورق استیل 4841 ضخامت10میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×10اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS358ورق استیل 4841 ضخامت25میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش3000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS356ورق استیل 4841 ضخامت20میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش6000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS355ورق استیل 4841 ضخامت20میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش3000×1500×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS354ورق استیل 4841 ضخامت20میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش2000×1000×20اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS353ورق استیل 4841 ضخامت15میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش6000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS352ورق استیل 4841 ضخامت15میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش3000×1500×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS351ورق استیل 4841 ضخامت15میل ابعاد 2000×1000استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش2000×1000×15اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS350ورق استیل 4841 ضخامت12میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش6000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS349ورق استیل 4841 ضخامت12میل ابعاد 3000×1500استیل نسوز 4841ورق/کویل/ابعاد برش3000×1500×12اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SS359ورق استیل 4841 ضخامت25میل ابعاد 6000×1500استیل نسوز 4841ورق/ابعاد برش6000×1500×25اروپا/چین کیلوگرم  تماس بگیرید -
SU42ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800 ضخامت 1 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800ورق1×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU43ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800 ضخامت 2 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800ورق2×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU44ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800 ضخامت 3 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800ورق3×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU52ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 4 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق4×2000× 6000ژاپن کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU45ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 1 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق1×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU46ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 2 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق2×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU47ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 3 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق3×1000× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU48ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 3 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق3×1050× 2400آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU51ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 4 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق4×1000× 2400ژاپن کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU53ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 4 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق4×1500× 6000ژاپن کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU54ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 6 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق6×2000× 6000ژاپن کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU55ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 8 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق8×2000× 6000آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU56ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 10 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق10×2000× 6000آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -
SU49ورق سوپرآلیاژ اینکولوی800H ضخامت 3 میلیمترسوپرآلیاژاینکولوی 800Hورق3×1000× 2300آلمان کیلوگرمتحویل دو ماهه تماس بگیرید -